HerStory

Koalicja KARAT została założona w odpowiedzi na fakt, że problemy i potrzeby kobiet z Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (CEE/CIS) nie istniały na arenie międzynarodowej. Powstanie Koalicji było ściśle związane z Konferencją Pekińską „W sprawach kobiet”, która miała miejsce w 1995 roku. KARAT zaangażował się w proces wdrażania postanowień konferencji oraz rozszerzania się UE odpowiadając tym samym na dynamiczne zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne w Regionie.

W ciągu 15 lat swojej działalności KARAT wykorzystywał międzynarodowe zobowiązania rządów (na przykład Platformę Działania, Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, wytyczne dotyczące polityki równościowej Unii Europejskiej) jako narzędzia służące poprawie sytuacji kobiet w tej części świata.

 

 HERSTORY

Kamienie milowe w historii Koalicji KARAT:

1995

 • Czwarta Światowa Konferencja w sprawach Kobiet

Podczas konferencji zauważono istotną potrzebę współpracy kobiet z krajów Europy Środkowo – Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw (CEE/CIS), aby wspólnie prowadzić działania rzecznicze na rzecz specyficznych potrzeb kobiet z tego regionu. Wówczas narodziła się idea koalicji, co doprowadziło do założenia KARATu. 

 

1997

 • Założenie Koalicji KARAT (1 luty, Warszawa, Polska)

Założenie Koalicji KARAT miało miejsce w Warszawie podczas spotkania roboczego, w którym wzięły udział aktywistki z organizacji pozarządowych z 11 krajów regionu: Albanii, Bułgarii, Czech, Węgier, Macedonii, Polski, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii oraz Ukrainy. Celem założenia Koalicji było  monitorowanie wywiązywania się rządów krajów CEE/CIS z ich międzynarodowych zobowiązań, szczególnie tych podjętych na Konferencji pekińskiej.

 

1998

 • Budowanie koalicji i jej potencjału w celu lobbingu na arenie międzynarodowej (Bratysława, Słowacja)

Pierwsze spotkanie regionalne KARATu poświęcone międzynarodowemu networkingowi oraz lobbingowi.

 • Spotkanie przygotowawcze do 43 sesji Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW), (Praga, Czechy)

Omówienie szczegółów regionalnej akcji monitorowania wdrażania przez rządy Platformy Działania w obszarze mechanizmów instytucjonalnych na rzecz awansu kobiet w krajach CEE/CIS.

 

1999

 • 43 sesja CSW (Nowy Jork, USA)

Pierwsze wydarzenie ONZ, w którym uczestniczyły reprezentantki organizacji pozarządowych zrzeszonych w Koalicji. Zaprezentowanie pierwszego wspólnego raportu regionalnego na temat mechanizmów awansu kobiet.

 • Spotkanie przygotowawcze do Pekin+5  (Bukareszt, Rumunia)

Zadecydowano o zaangażowaniu się organizacji z regionu w proces Pekin+5. Ustalono regionalny priorytet, który został zaprezentowany na sesji ONZ – kobiety bałkańskie w konflikcie zbrojnym.

 • Warsztat pt. „Gender Impacts on Economic Transition and Globalization – focus on the Word Bank” (Sofia, Bułgaria)

Budowanie potencjału na rzecz lobbingu polityki Banku Światowego w krajach CEE/CIS.

 • Konferencja na rzecz kobiet i budowania pokoju (Budapeszt, Węgry)

Konferencja ta stanowiła kontynuację spotkania KARATu w Bukareszcie.  KARAT poparł stworzone przez kobiety z krajów bałkańskich regionalne rekomendacje dotyczące sytuacji kobiet w konflikcie zbrojnym, które zostały następnie zaprezentowane na konferencji Pekin+5.

 

2000

 • Pekin+5: 
  • Regionalne spotkanie przygotowawcze na konferencję Pekin+5 (Genewa, Szwajcaria)
  • 44 sesja CSW (Nowy Jork, USA)   
  • Specjalna Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ (Nowy Jork, USA).
  • Przedstawicielki organizacji członkowskich KARATu reprezentowały głos kobiet z krajów CEE/CIS na spotkaniach w ramach konferencji Pekin+5.  KARAT miał duży wkład w wypracowanie oświadczenia organizacji pozarządowych z krajów CEE/CIS „Distinguishing countries in transition„, które zostało włączone do oficjalnego dokumentu końcowego konferencji Pekin+5. Dzięki uczestnictwu w procesie Pekin+5 KARAT stał się widoczny na arenie międzynarodowej jako sieć organizacji lobbujących na rzecz praw kobiet, również praw ekonomicznych,  z regionu. Doprowadziło to do włączenia zagadnień ekonomicznych w kontekście gender do  priorytetów Koalicji.
 • Spotkanie strategiczne KARATu (Ohrid, Macedonia)

KARAT opracował dalszą strategię działania, wypracował wewnętrzną strukturę oraz główne kierunki programowe. Na spotkaniu zidentyfikowano potrzebę zaangażowania się w niezwykle istotny dla sytuacji kobiet w regionie proces polityczny jakim było rozszerzenie Unii Europejskiej. 

 

2001

 • Pierwsze Walne Zgromadzenie (St. Petersburg, Rosja, lipiec)

Walne Zgromadzenie organizacji członkowskich KARATu, na którym przyjęto Status oraz przeprowadzono pierwsze wyboru do międzynarodowego zarządu,  stanowiło kulminację intensywnego rozwoju struktury Koalicji.

 • Oficjalna rejestracja Koalicji KARAT (Warszawa, Polska, październik)

Po czterech latach działalności jako nieformalna sieć organizacji pozarządowych KARAT został oficjalnie zarejestrowany jako organizacja międzynarodowa z sekretariatem w Warszawie.

 

2002

 • Kobiety i sprawiedliwość ekonomiczna a wstąpienie do UE. Warsztat na temat znajomości ekonomii (Konstancin, Polska)

KARAT wprowadził dwa nowe programy: ocena wpływu rozszerzenia UE na sytuację kobiet w regionie oraz sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna z perspektywy genderowej.

 

2003

 • Konferecja na temat kobiet na rynku pracy w świetle procesu przystępowania do UE (Warszawa, Polska).

Wydanie czterech raportów KARATu dotyczących wpływu rozszerzenia UE na sytuację kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgaria, Czechy, Węgry i Polska. KARAT potwierdził swoją pozycję jako organizacja specjalizująca się w temacie kobiet na rynku pracy.

 • Drugie Zgromadzenie Walne (Warszawa, Polska, listopad)

Wprowadzenie poprawek do Statutu. Ocena finansowej sytuacji KARATu.

 

2004

 • Regionalne szkolenie na temat znajomości ekonomii (Warszawa, Polska)

KARAT wprowadził program edukacji ekonomicznej, aby budować potencjał organizacji członkowskich w temacie ekonomii z perspektywy gender. Program ten został zainicjowany w ścisłej współpracy z europejską siecią organizacji WIDE. W późniejszym okresie zaowocowało to stworzeniem publikacji „Economic literacy kit for CEE/CIS„, a także przeprowadzeniem pięciu treningów krajowych w Bułgarii, Serbii, Polsce, Gruzji i Rumunii.

 • Spotkanie strategiczne KARATu (Warszawa, Polska)

Spotkanie, na którym dyskutowano problem trudnej sytuacji finansowej organizacji kobiecych związanej z wycofanie się donorów z nowych krajów członkowskich UE. Zaowocowało to wypracowaniem strategii fundraisingowej nakierowanej na UE.

 • Pekin +10:
  • Spotkanie strategiczne przed konferencją Pekin+10 (Warszawa, Polska, październik).
  • Regionalne spotkanie przygotowawcze do konferencji Pekin+10 (Genewa, Szwajcaria, grudzień)

2005

 • Seminarium: Rynek pracy i przedsiębiorczość (Warszawa, Polska)

Spotkanie krajowych ekspertów ds. przedsiębiorczości kobiet z udziałem organizacji członkowskich KARATu z Bułgarii, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

 • 49 sesja CSW (Nowy Jork, USA)

KARAT wraz z Stability Pact Gender Task Force (południowo-wschodnio europejska sieć organizacji kobiecych) przedstawili wspólne oświadczenie na temat równości płci oraz sprawiedliwości społeczno-ekonomicznje w krajach CEE/CIS. W oświadczeniu wyrażono zaniepokojenie nowym podziałem Europy spowodowanym rozszerzeniem się UE, a także negatywnym wpływem rozszerzenia na sytuację kobiet.

 

2006

 • KARAT gości doroczną konferencję WIDE (Warszawa, czerwiec)

Conference on state and market from the perspective of women from East, West and South. Strengthening significantly the cooperation between KARAT and WIDE (Women in Development Europe), ‘Eastern’ and ‘Western’ women aiming at building European networking/movement.

 

2007

 • Seminarium: Polityka sąsiedztwa UE a kobiety (Warszawa)

KARAT introduces a development program by building capacity and advocacy of its members from Eastern European neighboring countries (Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) on EU external policy and gender equality standards. This program also aims at strengthening cooperation with member organizations from eastern neighbouring countries and cooperation between them and European Union NGOs/networks. This has strengthened KARAT’s commitment in the field of development policy.

 

2008

 • Odrodzenie programu Prawa Kobiet

KARAT strengthened its involvement in promotion of UN women’s rights standards through starting of new initiatives related to CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) and Optional Protocol to CEDAW. What is important about CEDAW is its relevance to women in the entire Region and hence the possibility of engaging all the members of KARAT in activities related to it. Karat believes that activities aimed at the improvement ofimplementation of CEDAW in the Region should be intensified.

 

2009

 • Program KARATu na lata 2009 – 2012

KARAT develops its Programme for the years 2009 – 2012 which for the first time defines in one detailed document KARATs comprehensive long term strategy.

 

2010

 • Trzecie Zgromadzenie Walne

The first KARAT’s General Assembly since 2003 took place in Bucharest, Romania. As since last GA KARAT became an established, accomplished and larger organisation (in terms of membership, number of project and programs as well as the budget), this opportunity for large number of members to meet face to face and to discuss even closer co-operation was greatly appreciated. Despite the 20 years of the transformation and number of very significant geo-political changes that took place in the Region the need for the existence of the Regional platform, as well as the fact that KARAT is a very lively and dynamic Coalition was emphasised by the membership.