Kobiety i Rozwój

Dlaczego tym się zajmujemy:

KARAT koncentruje się w swoich działaniach na prawach kobiet oraz sprawiedliwości społeczno-ekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej. W kontekście międzynarodowej współpracy rozwojowej region ten obejmuje zarówno kraje rozwijające się jak i kraje będące od niedawna donorami – Nowe Kraje Członkowskie Unii (ang. New Member States lub NMS). Dlatego też kwestia pomocy rozwojowej w sposób naturalny weszła w zakres działań Koalicji KARAT.

KARAT promuje równość płci i prawa kobiet we współpracy rozwojowej kładząc jednocześnie nacisk na potrzeby kobiet z krajów rozwijających się,  a szczególnie z krajów  Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej. Kraje z tego regionu są niestety często pomijane w programach rozwojowych, gdyż nie należą do tych tradycyjnie już pojmowanych jako rozwijające się (zwanych w żargonie współpracy rozwojowej jako „kraje południa”). KARAT dąży do połączenia perspektyw rozwojowych kobiet ze Wschodu, Północy i Południa.

 KARAT również dostrzega potrzebę prowadzenia działań w nowych krajach Unii, które stały się donatorami, aby zagwarantować, że polityka i programy pomocy rozwojowej realizowane przez agencje rządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego uwzględniają sytuację i prawa kobiet.

 W swych działaniach w ramach programu KARAT koncentruje się na sytuacji ekonomicznej i socjalnej kobiet, w tym na zmniejszaniu ubóstwa i zapewnieniu godnej pracy; prawach kobiet; budowaniu potencjału oraz sieci organizacji kobiecych w krajach rozwijających się w regionie.

Do czego zmierzamy:

 • Dążymy do tego, aby polityka i programy w ramach współpracy rozwojowej nowych krajów członkowskich Unii uwzględniały kwestie równości płci oraz promowały aktywny udział kobiet w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym krajów. 
 • Chcemy, aby głos kobiet z krajów rozwijających się z Europy Wschodniej i Azji Środkowej był słyszalny w międzynarodowej debacie na temat polityki rozwojowej, a także aby ich problemy zostały uwzględnione w globalnej współpracy rozwojowej.
 • Działamy na rzecz podniesienia świadomości oraz wiedzy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które pracują w obszarze współpracy rozwojowej na temat aspektu płci w rozwoju. Pragniemy także, aby organizacje kobiece zaangażowały się we współpracę rozwojową.

Jak działamy:

Program Kobiety i Rozwój jest wdrażany poprzez: 

 •  Rzecznictwo na poziomie krajowym i międzynarodowym na rzecz współpracy rozwojowej uwzględniającej sytuację i prawa kobiet: konsultacje, spotkania rzeczników i ekspertów, współpraca z siecią organizacji kobiecych i rozwojowych, udział członkiń KARATu z nowych krajów członkowskich Unii w krajowych platformach organizacji pozarządowych działających na polu pomocy rozwojowej (NGDOs).

 • Podnoszenie świadomości i wiedzy na temat równości płci oraz praw kobiet w polityce rozwojowej krajów: publikacje, warsztaty, wydarzenia publiczne, debaty, wystawy, pokazy filmów, współpraca z mediami.
 • Budowanie potencjału i zaplecza eksperckiego w kwestii kobiety w rozwoju: badania, publikacje, warsztaty dla organizacji pozarządowych, w tym kobiecych w krajach donatorach oraz krajach rozwijających się.
 • Projekty dotyczące kobiet i polityki rozwojowej w krajach rozwijających się regionu, które dotyczą budowania potencjału organizacyjnego, sieci współpracy oraz zagadnień związanych z godną pracą.

Główne działania / projekty:

Ostatnio w ramach tego programu KARAT podjął następujące inicjatywy:

 • Udział w kampanii rzeczniczej na rzecz równości płci w pomocy rozwojowej w związku z IV Forum Wysokiego Szczebla na temat Skuteczności Pomocy Rozwojowej w Busan (2011)
 • Koordynowanie regionalnych konsultacji tematycznych pt. „Równość Płci a Skuteczność Pomocy Rozwojowej” w ramach międzynarodowego forum organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na tym polu (2011)
 • Panele w ramach Europejskich Dni Rozwoju (2010)
 • Projekt „Razem! Wschód/Południe/Zachód – kobiety na rzecz współpracy rozwojowej” (2009 – 2012)
 • Projekt „Różne spojrzenia – wspólna wizja” (2008 – 2011)
 • Clean Clothes Polska (od 2009)
 • Fair Play w przemyśle sportowym (2007 – 2009)
 • MakeITfair (2007 – 2009)