Prawa Kobiet

Dlaczego tym się zajmujemy

Prawa kobiet oraz instrumenty prawne stworzone w celu zapewnienia równości płci są bardzo ważne dla kobiet z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej. Jest to związane z brakiem dostatecznego ugruntowania mechanizmów demokratycznych w krajach tego regionu oraz brakiem wiedzy i świadomości na temat standardów równości płci zarówno wśród decydentów jak i społeczeństwa obywatelskiego. Nawet w przypadkach, gdy prawo krajowe jest zgodne z międzynarodowymi zapisami odnośnie praw kobiet, to często nie jest wdrażane w życie z powodu braku politycznej woli i / lub braku odpowiednich procedur.

 

Do czego zmierzamy

  • Chcemy, aby decydenci oraz społeczeństwo obywatelskie mieli świadomość istnienia międzynarodowych standardów równości płci, które rządy państw regionu, w tym Polski, zobowiązały się przestrzegać, oraz konieczną na ten temat wiedzę. Międzynarodowe standardy dotyczące praw kobiet sformułowane są między innymi w takich dokumentach jak Konwencja w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) czy Pekińska Platforma Działania.
  • Poprzez monitorowanie oraz rzecznictwo dbamy o to,  aby międzynarodowe zobowiązania rządów były wcielane w życie w poszczególnych krajach.

 

Nasze działania

Działania w ramach tego programu obejmują:

  • Budowanie potencjału (np. dotyczącego Dodatkowego Protokołu do Konwencji CEDAW)
  • Rzecznictwo i lobbing na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym (Europa Środkowo-Wschodnia, Azja Środkowa, Unia Europejska, Europejska Komisja Gospodarcza, Organizacja Narodów Zjednoczonych).
  • Wzmacnianie regionalnej koalicji oraz budowanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi / sieciami organizacji na skalę europejską i globalną w celu lepszego monitorowania przestrzegania praw kobiet w poszczególnych krajach.

Lista projektów realizowanych w ramach programu „Prawa kobiet” jest widoczna w menu po lewej stronie.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Prawa Kobiet skontaktuj się z Aleksandrą Solik: aleksandra.solik@karat.org.pl