Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa

Projekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”, realizowany przez Stowarzyszenie Koalicja Karat we współpracy z organizacją KUN Center for Gender Equality z Norwegii  oraz Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, skierowany jest do administracji wojewódzkiej, w szczególności do Pełnomocniczek/ów Wojewodów ds. Równego Traktowania.

Projekt ma na celu dostarczenie narzędzi oraz wiedzy  na temat prowadzenia efektywnej polityki antydyskryminacyjnej, do której zobowiązuje Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-16 przyjęty przez Radę Ministrów dnia 10.12.2013.

Przeciwdzialanie logoTen dwuletni projekt (kwiecień 2014 – maj 2016) wprowadza systemowe rozwiązania w sferze zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć. Jest to projekt pilotażowy realizowany w czterech wybranych województwach. Projekt objęty jest matronatem Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

 

 

 

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do Pełnomocniczek/ów Wojewodów ds. Równego Traktowania (PWRT) w 4 wybranych województwach.

 

Cele projektu:

A.    Na poziomie województw:

 •  Opracowanie w 4 województwach rekomendacji do polityki antydyskryminacyjnej ze względu na płeć w ramach realizacji dokumentu strategicznego województwa i Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania. Rekomendacje będą dotyczyły konkretnych rozwiązań ważnego problemu/ów dla danego województwa (np. utworzenia ośrodka dla kobiet dotkniętych przemocą, zorganizowanie mentoringu dla kobiet 50+ w znalezieniu pracy).
 • Poznanie narzędzi przez 4  PWRT  do:

a) analizy wojewódzkich dokumentów strategicznych z perspektywy płci

b) monitorowania i dokumentowania dyskryminacji ze względu na płeć w sferze publicznej i nie-publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów tradycyjnych, elektronicznych i społecznościowych

 • Włączenie przez PWRT organizacji pozarządowych i innych aktorów społeczeństwa obywatelskiego do współpracy w opracowywaniu wojewódzkich założeń działań antydyskryminacyjnych (dotyczących rozwiązania konkretnego problemu).
 • Pozyskanie przez PWRT urzędników z innych wydziałów, m.in. Polityki Społecznej, Prawnego, Zdrowia, Kadr do współpracy w realizacji polityki antydyskryminacyjnej w województwie.
 • Wzmianki/informacje/artykuły w prasie lokalnej  o polityce/działaniach antydyskryminacyjnych PWRT w wybranych urzędach wojewódzkich.
 • Zainicjowanie współpracy między PWRT z 4 województw w zakresie działań antydyskryminacyjnych  ze względu na płeć w obszarach życia społecznego, ekonomicznego i politycznego na terenie tych województw.

 B.     Systemowe:

 •  Wypracowanie i przetestowanie modelu współpracy z PWRT i urzędnikami wojewódzkimi w 4 województwach w zakresie opracowywania i wprowadzania rozwiązań antydyskryminacyjnych na poziomie województw.
 • Publikacja dokumentująca metodologię, przebieg i rezultaty projektu w przyjaznej formie przekazu treści z obszaru zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć.
 • Przyczynienie się do systemowych rozwiązań na rzecz efektywnego zwalczania i zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć oraz realizacji zapisów Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na poziomie województw.

C. Długofalowe:

Wzrost świadomości o dyskryminacji i poprawa jakości życia grup dyskryminowanych ze względu na płeć w Polsce.

 

Działania w ramach projektu:

 • Międzynarodowa konferencja otwierająca projekt
 • Wybór 4  województw, w których projekt będzie realizowany.
 • Konsultacje dla Pełnomocniczek/ów Wojewodów ds. Równego Traktowania (PWRT) i urzędników wojewódzkich.
 • Warsztat poświęcony wymianie doświadczeń między PWRT i urzędnikami.
 • Publikacja promująca wypracowany „model” działań na poziomie województw.
 • Konferencja podsumowująca

Przewidziane są po 3 spotkania konsultacyjne z urzędnikami danego urzędu w ciągu 12 miesięcy (listopad 2014 – listopad 2015).

Program konsultacji obejmuje m.in.:

 • analizę strategicznych dokumentów wojewódzkich pod kątem równości i antydyskryminacji ze względu na płeć
 • wybór obszarów i zidentyfikowanie przejawów dyskryminacji ze względu na płeć na terenie województwa
 • metody monitorowania, dokumentowania i reagowania na przejawy dyskryminacji w mediach tradycyjnych, społecznościowych oraz w Internecie (mowa nienawiści)
 • opracowanie działań, które należy podjąć, aby zapobiegać i eliminować zidentyfikowane przejawy dyskryminacji
 • konsultacje z lokalnymi aktorami społeczeństwa obywatelskiego
 • przedstawienie wypracowanych rekomendacji wojewodzie oraz dyrektorowi departamentu odpowiedzialnego za realizację polityki województwa w danym obszarze.

Dodatkowo będą miały miejsce stałe konsultacje dla urzędników przez telefon/skype/email aby zapewnić im ciągłe wsparcie merytoryczne w wypracowaniu rekomendacji.

 

Partnerzy projektu i matronat:

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Koalicja KARAT we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskrymiancyjnego oraz z norweską organizacją KUN Center for Gender Equality.

Alt logo rød

 

 

 

 

Print

 

 

 

 

 

Projekt objęty jest matronatem Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Pelnomocnik_logo

 

 

Donor:

Projekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” jest realizowany w ramach programu „Obywatele dla demokracji” finansowanego z funduszy EOG.

baner