Nasze programy

Koalicja KARAT koncentruje się w swych działaniach na trzech tematach: prawa kobiet, kobiety i rozwój oraz sprawiedliwość socjalna i ekonomiczna.

 

Prawa Kobiet

Program ten ma dwa główne komponenty: popularyzacja mechanizmów Protokołu dodatkowego (OP CEDAW) do Konwencji ONZ w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji  Kobiet (CEDAW) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej, oraz działania na rzecz poprawy dostępu kobiet do sprawiedliwości w Regionie.

Realizacja programu jest związana z faktem, że  kobiety we wszystkich krajach Regionu doświadczają poważnych naruszeń praw człowieka. Pomimo tego, większość z nich nie szuka pomocy i sprawiedliwości na policji czy w sądach. Obawiają się prześladowania oraz innych konsekwencji takich jak utrata domu, środków utrzymania czy prawa do opieki nad dziećmi. Sytuacja ta dotyczy to nie tylko ofiar przemocy domowej i seksualnej – przestępstw, które są powszechne w całym Regionie – lecz również tych kobiet, które cierpią z powodu tradycyjnych praktyk. Należą do nich między innymi porywanie narzeczonych czy poligamia. W wielu krajach kobiety i dziewczynki, pozbawione jakiejkolwiek ochrony ze strony państwa,  są zmuszane do małżeństwa, którego nie chcą. Ulegają tradycji nie mając odwagi i siły przeciwstawić się samotnie rodzinie i lokalnej społeczności. Dlatego też,  jest niezwykle ważnym, aby kobiety miały dostęp do różnorodnych środków umożliwiających ich dochodzenie swoich praw człowieka w przypadku ich pogwałcenia.

Dostęp kobiet do sprawiedliwości może ulec znaczącej poprawie jeśli kraje Regionu zaczną wykorzystywać mechanizmy określone w Protokole dodatkowym do Konwencji CEDAW. Dlatego dokładamy starań, aby wiedza naszych organizacji członkowskich na temat OP CEDAW była coraz lepsza. Równolegle do popularyzacji wiedzy na temat OP CEDAW identyfikujemy bariery, które uniemożliwiają kobietom dostęp do sprawiedliwości, mobilizujemy obrończynie i obrońców praw kobiet w Regionie oraz prowadzimy wspólne działania na rzecz eliminacji tych barier.

 


 

Kobiety i Rozwój

Uważamy, że prawdziwy, globalny rozwój jest niemożliwy bez zapewnienia równości płci i pełnej realizacji praw kobiet.  Kobiety stanowią połowę populacji naszego globu i wykonują 2/3 pracy na świecie, mimo to posiadają mniej niż 1% światowego majątku i stanowią zdecydowaną większość ludzi żyjących w ubóstwie. Kobiety to zaledwie 17% parlamentarzystów, a zarazem aż 2/3 osób niepiśmiennych. Kobiety i dzieci 14 razy częściej niż mężczyźni giną podczas klęsk żywiołowych. Dane te obrazują jak bardzo problemy rozwojowe, takie jak ubóstwo, brak dostępu do edukacji i ochrony zdrowia, zwalczanie HIV/AIDS czy konieczność zrównoważonego rozwoju, dotyczą kobiet.

Rozwiązaniem tych problemów ma być współpraca rozwojowa i pomoc udzielana krajom rozwijającym się, od niedawna również przez nowe kraje UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Współpraca ta nie przyniesie jednak oczekiwanych efektów, jeśli nie będzie oparta na zasadzie równości płci i jeśli nie zostaną podjęte konkretne działania skierowane do kobiet w celu polepszenia ich sytuacji. Niestety, takie podejście jest rzadko spotykane w planowaniu i realizowaniu współpracy rozwojowej, zarówno przez rządy i instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Niska jest również świadomość społeczeństw na temat zależności między rozwojem, a równouprawnieniem kobiet i mężczyzn. Chcemy to zmienić.

 


 

Sprawiedliwość Społeczna i Ekonomiczna

Przemiany polityczno-gospodarcze, które miały miejsce w latach 90-tych w Regionie spowodowały poważny regres w sytuacji socjalnej i ekonomicznej kobiet. Wiele kobiet zostało zmuszonych do pracy w sektorze nieformalnym lub w szarej strefie będąc tym samy pozbawione jakiejkolwiek ochrony socjalnej. Wiele musiało zostać w domach by zająć się dziećmi i starszymi rodzicami, gdyż polityczna transformacja i związane z nią reformy doprowadziły do demontażu infrastruktury socjalnej w postaci żłobków czy domów opieki nad starszymi. Ta sytuacja nie ulega niestety poprawie. Kobiety wciąż odczuwają konsekwencje politycznych i ekonomicznych zawirowań znacznie dotkliwiej niż mężczyźni.

Ufamy, że środkiem do zmiany tej sytuacji jest wyposażenie kobiet w wiedzę o swoich prawach oraz ich udział w procesie podejmowania decyzji na znacznie większą skalę niż obecnie.

KARAT zapewnia narzędzia, które umożliwią realizację tego zadania.