• Spotkanie Koalicji na rzecz CEDAW w związku z 59 sesją Komitetu CEDAW

19 września odbyło się spotkanie Koalicji na rzecz CEDAW poświęcone udziałowi jej przedstawicielek w 59. Sesji Komitetu ONZ w sprawie Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Komitet CEDAW). Głównym punktem programu było omówienie kwestii związanych z wypracowaniem wspólnego stanowiska, które zostanie przedstawione członkiniom/om Komitetu podczas jego spotkania z organizacjami pozarządowymi. W trakcie spotkania ustalono m.in. priorytety i wskazówki dotyczące tego dokumentu oraz tryb dalszej współpracy. Zdecydowano również, że w Sesji wezmą: Karolina Więckiewicz (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny), Martyna Łysakiewicz (Fundacja Trans-Fuzja), Agnieszka Grzybek (Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER), Aleksandra Solik  (Koalicja KARAT).

Ponadto, w Sesji Komitetu uczestniczyć  będą, w ramach programu Global to Local prowadzonego przez International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific, dwie inne członkinie Koalicji: Anna Dzierzgowska i Zofia Jabłońska.

październik 2014

 • Raport alternatywny 2014 na stronie Komitetu CEDAW

Na stronie Komitetu CEDAW jest już dostępna ostateczna wersja Raportu Alternatywnego na temat wdrażania  przez Polskę konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet opracowanego przez nieformalną Koalicję na rzecz CEDAW opracowanego w ramach projektu  realizowanego dzięki wsparciu Open Society Institute.

wrzesień 2014

 • Udział w Sesji Wstępnej Komitetu CEDAW

W dniu 3 marca 2014 r. przedstawicielki nieformalnej Koalicji CEDAW wzięły udział w spotkaniu Grupy Roboczej Komitetu CEDAW z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się podczas Sesji Wstępnej Komitetu w Genewie. Przedstawicielki KARATU przedstawiły w imieniu Koalicji stanowisko, w którym wskazały najbardziej palące obszary dotyczące wdrażania konwencji CEDAW w Polsce, takie jak zasada niedyskryminacji i równości; szkodliwe stereotypy płci i edukacja; przemoc wobec kobiet; zdrowie seksualne i reprodukcyjne; sytuacja grup kobiet szczególnie narażonych na dyskryminację, w tym kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet z terenów wiejskich, lesbijek i kobiet bi- oraz transseksualnych.

Sugerowana Lista Problemów i Pytań została uwzględniona przez Komitet CEDAW i wiele z poruszonych w niej kwestii można znaleźć w oficjalnej Liście Problemów i Pytań opracowanej przez Komitet CEDAW podczas Sesji Wstępnej i skierowanej do rządu polskiego.

Raport rządu polskiego z wdrażania Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) zostanie przedstawiony Komitetowi CEDAW podczas jego 59. Sesji w październiku/listopadzie 2014 r. Podczas Sesji nieformalna Koalicja CEDAW przedstawi ostateczną wersję Raportu Alternatywnego

Marzec 2014

 • Złożenie wersji roboczej Raportu Alternatywnego do Komitetu CEDAW

13 lutego 2014 roku Koalicja KARAT złożyła do Komitetu CEDAW, w imieniu nieformalnej Koalicji CEDAW skupiającej organizacje zaangażowane w opracowanie Raportu Alternatywnego z wdrażania Konwencji CEDAW w Polsce, wersję roboczą Raportu Alternatywnego. Raport jest częścią procesu sprawozdawczego rządu polskiego za okres 2002-2010 i, oprócz najistotniejszych problemów dotyczących realizacji postanowień Konwencji CEDAW w Polsce na lata 2002-2013, zawiera również komentarz do raportu rządowego oraz rekomendacje dla polskiego rządu dotyczące wdrażania Konwencji. Raport został poprzedzony sugerowaną Komitetowi CEDAW Listą Problemów i Pytań, do zadania rządowi polskiemu.

Luty 2014

 • Rząd przyjął Krajowy Program na rzecz Równego Traktowania

10 grudnia 2013 rząd przyjął długo oczekiwany “Krajowy Program na rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2016” przygotowany przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania. Jest to pierwszy dokument rządowy, który podnosi kwestię równego traktowania w stosunku do wielu grup narażonych na dyskryminację. Program zawiera analizę sytuacji tych grup, identyfikuje obszary problematyczne, defniuję cele polityki państwa, a także przedstawia konkretne kroki, które muszą zostać podjęte przez administrację rządową. W kwestii praw kobiet Program podkreśla konieczność zwiększenia udziału kobiet w życiu politycznym. Jednak, niemal nie wspomina o obszarze, w którym prawa kobiet są nagminnie łamane, mianowicie o prawach reprodukcyjnych. Ponadto, brak wzmianki na temat sytuacji ekonomicznej kobiet z niskim wykształceniem, które pracują w sfeminizowanych sektorach gospodarki.

Grudzień 2013

 • KARAT konsultuje wersję roboczą Krajowego programu działań na rzecz równego traktowania na lata 2013-2015

W marcu Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania wreszcie przedstawiło wersję roboczą Krajowego programu działań na rzecz równego traktowania na lata 2013-2015, który dotyczy eliminowania dyskryminacji ze względu na każdą z przesłanek. Dokument zawiera analizę sytuacji grup narażonych na dyskryminację, identyfikuje problematyczne obszary, definiuje cele polityki krajowej, a także formułuje konkretne kroki, które powinien podjąć rząd. W kwestii praw kobiet dokument zawiera mocne sformułowania dotyczące udziału kobiet w życiu politycznym. Podkreśla, między innymi, konieczność przyjęcia systemu parytetów z systemem „suwakowym” (naprzemienna kolejność kobiet i mężczyzn na listach wyborczych). Jednakże, najbardziej paląca kwestia naruszeń praw kobiet w sferze zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego nie została odpowiednio zaakcentowana w dokumencie. Ponadto, dokument nie odnosi się do problemu sytuacji ekonomicznej kobiet z najniższym wykształceniem, które pracują w sektorach sfeminizowanych.

KARAT wraz z Koalicją na rzecz Równego Traktowania sformułował komentarz do dokumentu „Uwagi Koalicji KARAT do „Krajowego programu działań na rzecz równego traktowania na lata 2013-2015” , który został przekazany do Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

KARAT jest zaniepokojony brakiem funduszy na realizację programu, co stawia pod znakiem zapytania efektywność wdrażania programu, w tym zakres realizacji zakładanych celów. Jest również rozczarowany faktem, że w programie niemal nie uwzględniono obszaru zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, gdzie dochodzi do największych naruszeń praw kobiet w Polsce.

Marzec 2013

 • Przyjęcie spóźnionego raportu do Komitetu CEDAW

Dnia 7 września 2012 Rada Ministrów przyjęła Raport na temat stanu wdrożenia zapisów Konwencji CEDAW w Polsce w latach 2002 – 2010.

Polski raport rządowy jest dostępny pod adresem: http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/cedawwersja_przyjeta_przez_rm_7.09.12_aneks.pdf

Wrzesień 2012

 • Postęp w sprawie długo oczekiwanego Krajowego programu działań na rzecz równego traktowania na lata 2013-2015.

W dniach 21-25 maja 2012 trwały konsultacje Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz pracownikami naukowymi na temat priorytetów oraz treści Krajowego programu działań na rzecz równego traktowania. Konsultacje dotyczyły następujących obszarów: zatrudnienie, dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, dóbr i usług. Dyskutowano również kwestię polityki antydyskryminacyjnej w Polsce, w tym ochronę prawną osób.

Reprezentantki KARATu uczestniczyły w konsultacjach wnosząc istotny wkład w formułowanie polityki dotyczącej sytuacji kobiet na rynku pracy, a także zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych Polek (w szczególności eliminacji barier uniemożliwiających kobietom dostęp do legalnej aborcji).

Powstanie Krajowego programu działań na rzecz równego traktowania na lata 2013-2015 jest bardzo istotne, gdyż dokument ten określa politykę antydyskryminacyjną na nadchodzące lata.

Maj 2012

 • Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach dotyczących spóźnionego rządowego raportu do Komitetu CEDAW

Polski rząd w końcu przyjął wstępny Raport na temat stanu wdrożenia zapisów Konwencji CEDAW. Było to możliwe w dużej mierze dzięki trwającej ponad rok kampanii nieformalnej koalicji na rzecz CEDAW złożonej z 13 organizacji, koordynowanej przez KARAT. Rząd przedłożył swój raport do konsultacji z organizacjami pozarządowymi zgodnie z rekomendacją Komitetu CEDAW i żądaniami koalicji.

Pod koniec marca 2012 członkowie nieformalnej koalicji CEDAW przedłożyli do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania wspólne stanowisko dotyczące rządowego raportu do Komitetu CEDAW. W stanowisku znalazły się szczegółowe uwagi do rządowego raportu oraz uwagi co do wywiązywania się rządu ze swoich zobowiązań względem poprawy realizacji przestrzegania praw kobiet w naszym kraju.

Po pierwsze, koalicja podkreśliła, że nastąpił poważny polityczny regres w kwestii działań rządu w celu poprawy sytuacji kobiet w naszym kraju. Od 2005 roku rząd nie stworzył i nie wdrożył żadnego Krajowego Programu Działań na Rzecz Kobiet, pomimo iż był do tego zobowiązany przez Komitet CEDAW. Ponadto, od czasu likwidacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w 2005 roku, brak jest skutecznego mechanizmu instytucjonalnego, który wspierałby działania na rzecz kobiet. W konsekwencji, nie następuje znacząca poprawa w sytuacji kobiet w Polsce, szczególnie w kwestiach najbardziej problematycznych jak zdrowie i prawa reprodukcyjne i seksualne, czy narastającego zjawiska, szczególnie wśród kobiet,  pracy za płacę nie wystarczającą na godne życie.

Marzec 2012

 • Komitet CEDAW podejmuje problem dostępu kobiet do sprawiedliwości

Komitet CEDAW podjął decyzję o opracowaniu Zalecenia Ogólnego na temat dostępu kobiet do sprawiedliwości. Koalicja KARAT przyjmuję tę decyzję z dużym entuzjazmem. W ramach Programu ‘Prawa Kobiet’, KARAT zajmuje się kwestią barier (w tym o charakterze społecznym, kulturowym, ekonomicznym i religijnym), jakie kobiety napotykają chcąc dochodzić swoich praw od 2010 roku. Koalicja KARAT podjęła się tej tematyki w wyniku realizacji w latach 2008 – 2009 projektu, mającego na celu promocję Protokołu Dodatkowego do CEDAW w Regionie. Projekt ten pokazał, że główną przeszkodą dla kobiet do korzystania z tego mechanizmu są bariery w dostępie do sprawiedliwości na poziomie krajowym jako, że wyczerpanie drogi krajowej stanowi jedno z warunków przyjęcia skargi przez Komitet CEDAW.

09.03.2011

 • Działania rzecznicze w związku z brakiem Krajowego Programu na Rzecz Kobiet

Organizacje skupione wokół procesu sprawozdawczego CEDAW w Polsce zaapelowały do Parlamentarnej Grupy Kobiet w sprawie braku Krajowego Programu na Rzecz Kobiet. Wdrażanie tego rodzaju Programu miało miejsce w latach 2003 – 2005 z inicjatywy ówczesnej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Od tamtej pory, Rząd nie stworzył i nie realizuje Krajowego Programu na Rzecz Kobiet, a tym samym nie stosuje się do Uwag Końcowych Komitetu CEDAW z ostatniej sesji sprawozdawczej w 2007, w których apeluje się do Rządu RP o przyjęcie „wszechstronnego, krajowego planu działania na rzecz równouprawnienia płci, popartego odpowiednimi środkami, skonsultowanego z organizacjami pozarządowymi”.

07.03.2011

 • Dialog z Rządem na temat procesu sprawozdawczego CEDAW

Organizacje zrzeszone w nieformalnej koalicji wokół procesu sprawozdawczego CEDAW podjęły inicjatywę wejścia w dialog z rządem na temat swojego udziału w tymże procesie. W odpowiedzi na pisma koalicji, Biuro Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania, koordynujące prace nad okresowym raportem rządowym za lata 2002 – 2010 z wykonania postanowień Konwencji w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), zapewniło o gotowości do podjęcia współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w tym zakresie i udziale organizacji w procesie konsultacji rządowego raportu, gdy ten zostanie opracowany. Komunikacji z Rządem towarzyszyła mini-kampania prowadzona przez nieformalną koalicję, której celem było dotarcie z informacją o procesie sprawozdawczym przed Komitetem CEDAW do innych organizacji i zachęcenie ich do włączenia się w proces konsultacyjny rządowego dokumentu.

07.03.2011

 • Spotkania strategiczne wokół procesu sprawozdawczego CEDAW

W dniach 1 i 17 lutego odbyły się dwa spotkania strategiczne organizacji zrzeszonych w nieformalnej koalicji* wokół przypadającego na 2012 rok procesu sprawozdawczego z wykonania postanowień Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW). Celem spotkania było wypracowanie wspólnej strategii rzecznej wokół najbardziej palących problemów praw kobiet w Polsce w kontekście wdrażania CEDAW. Przedyskutowana została również kwestia opracowania alternatywnego wobec rządowego raportu z realizacji postanowień Konwencji: jego struktura, zakres tematyczny oraz metodologia prac nad raportem. Podkreślone zostało znaczenie uwzględniania specyficznych perspektyw różnych grup kobiet, w tym LBT (lesbijek, kobiet biseksualnych i trans płciowych), kobiet z terenów wiejskich i migrantek. W raporcie zostanie poruszona również kwestia barier w dostępie do sprawiedliwości, jakie napotykają kobiety domagając się przestrzegania swoich praw. Raport alternatywny będzie obejmował tematycznie wszystkie problemy poruszone przez Komitet CEDAW w Uwagach Końcowych wystosowanych do Rządu RP po sesji sprawozdawczej w 2007 roku. Pierwsze wersje tekstów zostaną opracowane do 30 kwietnia.

*Obecnie w skład nieformalnej koalicji wchodzą: Feminoteka, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Przestrzeń Kobiet z Krakowa, Kampania Przeciw Homofobii, Koalicja KARAT i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

30.02.2011

 • 55. Sesja Komisji ONZ do Spraw Statusu Kobiet (CSW)

Priorytetowym tematem tegorocznej sesji Komisji ONZ do Spraw Statusu Kobiet był udział i dostęp kobiet i dziewczynek do edukacji, szkoleń, nauki i technologii, łącznie z promocją pełnego zatrudnienia kobiet i godnej pracy. Oficjalna delegacja rządowa była reprezentowana przez Pełnomocniczkę ds. Równego Traktowania – Elżbietę Radziszewską – z której wystąpieniem można się zapoznać na:

http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/02/poland-55th-session-of-csw.html

Dokument końcowy CSW55 można natomiast pobrać w języku angielskim z:

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/55sess.htm#agreed

30.02.2011

 • Trwają prace nad okresowym raportem rządowym z realizacji Konwencji CEDAW za lata 2002-2010

W korespondencji z dnia 20 stycznia, na zapytanie KARATu, Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania poinformowało , że prace nad VII i VIII sprawozdaniem z wykonania postanowień Konwencji w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), które powinno zostać złożone Komitetowi CEDAW we wrześniu 2010, dobiegają końca i wkrótce dokument zostanie przekazany do międzyresortowych i społecznych konsultacji. Koalicja KARAT zakomunikowała chęć udziału w procesie konsultacyjnym.

26.01.2011

 • Sejm przyjął ustawę, wprowadzającą 35 procentowe kwoty na listach wyborczych

Przyjęta przez sejm 5 stycznia ustawa kwotowa z poprawkami senatu to znaczący krok ku zwiększeniu uczestnictwa kobiet w życiu politycznym i eliminacji dyskryminacji kobiet w procesach podejmowania decyzji. Teraz ustawa ma trafić do podpisu przez prezydenta, który ma na to 30 dni.

W swoich uwagach końcowych z lutego 2007, Komitet CEDAW wyraził zaniepokojenie niską reprezentacją kobiet w życiu politycznym i nawoływał rząd do wprowadzenia tymczasowych środków specjalnych (np. systemu kwotowego), mających na celu przyspieszenie pełnego i równego z mężczyznami udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji. Przyjęta przez sejm ustawa odbiega jednak od obywatelskiego projektu ustawy o parytetach, przygotowanego przez Kongres Kobiet, pod którym zebrano 156 tys. podpisów.

15.01.2011

 • Ustawa „równościowa” narusza standardy CEDAW

1 stycznia, pomimo protestów organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zrzeszonych w Koalicji na rzecz równych szans, weszła w życie ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Nowe prawo nie spełnia standardów równościowych CEDAW, gdyż różnicuje poziom ochrony przed dyskryminacją, np. nie obejmuje dyskryminacji ze względu na płeć w obszarze edukacji czy w tzw. sferze prywatnej. Komitet CEDAW zwracał uwagę na problem braku prawa antydyskryminacyjnego, które zawierałoby definicję dyskryminacji kobiet, zgodną z 1. artykułem Konwencji i obejmującą wszystkie sfery życia. Przyjęte przez Polskę rozwiązanie prawne zasadniczo odbiega od rekomendacji Komitetu.

23.12.2010

 • Rozpoczęcie projektu

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu projektu ‘Konwencja ONZ w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) w Polsce 2010 – 2012’, który jest realizowany przez KARAT w ramach programu ‘Prawa kobiet’.

Działania projektu koncentrują się wokół sprawozdania rządu z realizacji Konwencji przed Komitetem ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet (Komitet CEDAW) w 2012 roku. W ramach projektu zostanie podjęte rzecznictwo, dotyczące najbardziej palących zaniedbań w zakresie realizacji praw kobiet w Polsce (m.in. wprowadzenie parytetów i przyjęcie prawa antydyskryminacyjnego, obejmującego wszystkie obszary życia, jak również zagwarantowanie kobietom pełnej realizacji praw reprodukcyjnych). Działania projektowe obejmują oszacowanie stopnia wdrożenia przez rząd Uwag Końcowych Komitetu CEDAW z 2007 roku oraz przygotowanie niezależnego raportu rzeczniczek praw kobiet z realizacji Konwencji. Ponadto, w ramach projektu zostanie podjęta problematyka dostępu kobiet do sprawiedliwości. Działania dotyczące tego obszaru będą skoncentrowane na zidentyfikowaniu barier, które uniemożliwiają kobietom wyczerpanie drogi krajowej i tym samym skorzystanie z możliwości dochodzenia swoich praw poprzez złożenie skargi do Komitetu CEDAW, możliwość którą przewiduje Protokół Dodatkowy do Konwencji.

Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze strony Open Society Institute.