• Dyskryminacja kobiet w Polsce – priorytetowe działania w świetle zaleceń Komitetu CEDAW – seminarium podsumowujące projekt

31 marca 2016 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium podsumowujące monitoring wdrażania Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet prowadzony od listopada 2014 roku przez Koalicję na rzecz CEDAW. Spotkanie zorganizowane zostało przez Koalicję KARAT oraz Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem RPO. W wystąpieniu otwierającym spotkanie dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, podkreślił wagę, jaką ma dla niego problematyka praw kobiet. Odniósł się również do aktualnej sytuacji, która uwarunkowuje wdrażanie zaleceń Komitetu sprawia, że energia społeczna, która mogłaby być wykorzystana do osiągania celów konwencji CEDAW, musi być kierowana na powstrzymywanie prób cofnięcia nas w tym procesie.

Spotkanie podzielone było na dwie części, z których pierwsza poświęcona była przedstawieniu wniosków wynikających z Raportu z wdrażania zaleceń Komitetu CEDAW. Omówiono podczas niej następujące obszary problemowe:

 • instytucjonalne mechanizmy na rzecz równości płci oraz naprzemienne umieszczanie kobiet na listach wyborczych,
 • zdrowie kobiet i dziewcząt,
 • przemoc wobec kobiet i dziewcząt,
 • zatrudnienie i sytuację ekonomiczną kobiet.

Druga część spotkania zatytułowana „Wdrażanie postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet – priorytety, działania, postulaty” obejmowała wystąpienia przedstawicielek i przedstawicieli następujących instytucji:

 • Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Ministerstwa Rozwoju,
 • Głównego Urzędu Statystycznego.

Niestety, pomimo zaproszenia w spotkaniu nie wziął udziału Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, a także nikt z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Choć postępy we wdrażaniu zaleceń Komitetu są raczej niewielkie, przedstawione zostały także dobre praktyki związane głównie ze stosowaniem i promowaniem zasady równości płci w Funduszach unijnych (Ministerstwo Rozwoju) lub przyjęciem przez GUS Planu działania w zakresie wdrożenia rekomendacji Komitetu CEDAW. Część dyskusyjna seminarium pozwoliła na pewien dialog w niektórych sprawach (np. dostęp kobiet z niepełnosprawnością ruchową do właściwie wyposażonych gabinetów ginekologicznych), zwrócenie się z pytaniami także do innych reprezentowanych na sali instytucji (np. Policji), zebranie rekomendacji i sformułowanie postulatów (np. zmiana nazw w katalogu zawodów uwzględniająca obie płcie).

 • List Koalicji na rzecz CEDAW do premier Beaty Szydło

Koalicja na rzecz CEDAW wystosowała list do premier Beaty Szydło z apelem o powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz uwzględnienie w pracach Rady Ministrów Zaleceń zawartych w Uwagach Końcowych Komitetu CEDAW skierowanych do Polski w listopadzie 2014 r. po rozpatrzeniu okresowego sprawozdania rządu RP.

 

 • Spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu CEDAW dotyczących zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej kobiet

18 czerwca b.r. odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone realizacji przez Polskę zaleceń Komitetu CEDAW dotyczących zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej kobiet w Polsce. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji na temat realizacji zaleceń ze strony przedstawicielek i przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koalicję Karat, Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Szczegółowa relacja ze spotkania Raport_Okrągły Stół_sytuacja ekonomiczna

 

Spotkanie zostało zarejestrowane na video i jest dostępne na You Tube w 4 częściach:

1 część, 2 część, 3 część, 4 część

 

czerwiec 2015

 

 • Zaproszenie na spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet dotyczących zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej kobiet.

Koalicja KARAT i Koalicja na rzecz CEDAW zapraszają na spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet dotyczących zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej kobiet.

Spotkanie odbędzie się 18 czerwca o godz. 10.30 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25.

Spotkanie, nad którym matronat objęła Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania organizowane jest przez Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Program spotkania obejmuje m.in. wystąpienia przedstawicieli lub przedstawicielek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 16 czerwca na adres podany w zaproszeniu lub aleksandra.solik@karat.org.pl

Szczegóły spotkania: Program – okrągły stół – sytuacja ekonomiczna kobiet

 

 • Spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym przemocy domowej.

2 czerwca b.r odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu CEDAW dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji reprezentantek i reprezentantów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zamierzeń i planów związanych z realizacją zaleceń. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koalicję Karat, Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Szczegółowa relacja ze spotkania Sprawozdanie_okragly_stol_przemoc

 

Spotkanie zostało zarejestrowane na video i jest dostępne na You Tube w 5 częściach:

część 1, część 2, część 3, część 4, część 5

 

 

 • Zaproszenie na spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym przemocy domowej.

Koalicja KARAT i Koalicja na rzecz CEDAW zapraszają na spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym przemocy domowej.

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca o godz. 10.30 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25.

Spotkanie, nad którym matronat objęła Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania organizowane jest przez Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Program spotkania obejmuje m.in. informację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej oraz MEN na temat zamierzeń i planów związanych z realizacją zaleceń (pkt. 22-23, 24-25).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 29 maja na adres j.zakowska@brpo.gov.pl lub aleksandra.solik@karat.org.pl

Szczegóły spotkania:  Program_zaproszenie_okragly stol – przemoc

 

 • Spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w sprawie zdrowia kobiet i dziewcząt. Relacja.

23 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w sprawie zdrowia kobiet i dziewcząt. Uczestnicy wysłuchali wypowiedzi przedstawicielek Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia na temat wdrażania przez te instytucje zaleceń Komitetu w obszarze między innymi dostępu kobiet do legalnej aborcji, antykoncepcji, opieki lekarskiej wrażliwej na kwestię płci,  badań prenatalnych i mammograficznych. Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji przedstawiła stanowisko MEN w sprawie edukacji seksualnej w szkołach realizowanej w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W spotkaniu udział wzięła Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania oraz przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

 

Szczegółowa relacja ze spotkania –  Sprawozdanie_okragly stol_zdrowie

 

Spotkanie „okrągłego stołu” zostało zarejestrowana na video i jest dostępne na You Tube w 8 częściach:

1 część, 2 część, 3 część, 4 część, 5 część, 6 część, 7 część,  część 8

 

1okragly-stol21okragly-stol

 

1okragly-stol4

1okragly-stol3

 

 

 

 

 

 

 

23 kwiecień 2015

 

 • Zaproszenie na spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w sprawie zdrowia kobiet i dziewcząt.

Koalicja KARAT i Koalicja na rzecz CEDAW zaprasza na spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w sprawie zdrowia kobiet i dziewcząt, które odbędzie się 23 kwietnia o godz. 10.30 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25. Spotkanie, nad którym matronat objęła Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, organizowane jest przez Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Program spotkania obejmuje m.in. informację Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz MEN na temat zamierzeń i planów związanych z realizacją zaleceń (pkt. 30-31, 36-37, 38-39).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 21 kwietnia na adres podany w zaproszeniu oraz do aleksandra.solik@karat.org.pl

kwiecień 2015
 • Raport alternatywny dostępny w języku polskim

Jest już dostępne tłumaczenie na język polski raportu alternatywnego przedłożonego Komitetowi CEDAW przez Koalicję na rzecz CEDAW. Raport przetłumaczyła Agnieszka Grzybek.

Polska wersja raportu https://www.karat.org/pl/wp-content/uploads/2014/10/raport-alternatywny-CEDAW_PL1.pdf

grudzień 2014

 

 • Rekomendacje Komitetu CEDAW dla Polski

7 listopada 2014 Komitet CEDAW ogłosił Uwagi Końcowe odnośnie raportu Polski dotyczącego realizacji przez rząd zobowiązań wynikających z Konwencji CEDAW.

Dokument w języku angielskim dostępny jest na stronie Komitetu http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FPOL%2FCO%2F7-8&Lang=en

Wersja polska dokumentu Uwagi Koncowe Komitetu CEDAW_PL

7 listopada 2014

 

 • Stanowisko Koalicji na rzecz CEDAW na 59 sesję Komitetu CEDAW

23 października 2014 r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawicielki Koalicji na rzecz CEDAW, zrzeszającej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji, przedstawiły informację na temat procesu sprawozdawczego Polski przed Komitetem ONZ ds. likwidacji dyskryminacji kobiet.

22 października podczas 59. Sesji Komitetu polski rząd z czteroletnim opóźnieniem przedstawił sprawozdanie z wykonania konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet za lata 2002-2010.

W czasie konferencji prasowej przedstawione zostało stanowisko Koalicji na rzecz CEDAW, odczytane przed Komitetem pierwszego dnia Sesji, oraz raport alternatywny Koalicji na temat realizacji konwencji w Polsce.

Raport i stanowisko Koalicji spotkały się z dużym zainteresowaniem Komitetu. Podczas nieformalnego spotkania jego członkiń z przedstawicielki polskich organizacji pozarządowych, te ostatnie odpowiadały na wnikliwe pytania Komitetu dotyczące różnych kwestii, m.in. wpływu Kościoła katolickiego na edukację, prawa kobiet i stanowienie prawa, ochrony przed dyskryminacją w innych obszarach niż rynek pracy, dostępu do antykoncepcji, edukacji seksualnej i aborcji, dysproporcję w zarobkach kobiet i mężczyzn, rozwiązań instytucjonalnych na rzecz wdrażania zasady równości płci.

W konferencji udział wzięły:

Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji „STER”

Martyna Łysakiewicz, Fundacja Trans-Fuzja

Aleksandra Solik, Stowarzyszenie Koalicja KARAT

Karolina Więckiewicz, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Moderowała: Krystyna Kacpura, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

23 października 2014

 

 • 59 sesja Komitetu CEDAW

20 października rozpoczęła się 59. Sesja Komitetu ONZ ds. likwidacji dyskryminacji kobiet (Komitet CEDAW), która potrwa do 7 listopada. Już pierwszego dnia obrad Komitet spotkał się z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z krajów, których rządy składają sprawozdanie z realizacji konwencji CEDAW w pierwszym tygodniu Sesji, czyli Wenezueli, Polski, Chin i Ghany. Podczas spotkania zostało odczytane stanowisko Koalicji na rzecz CEDAW (wersja angielska, wersja polska), a już następnego dnia przedstawicielki Koalicji mogły odpowiedzieć na szczegółowe pytania członkiń Komitetu podczas nieformalnego spotkania zorganizowanego podczas przerwy w obradach (tzw. lunch briefing). Członkinie Komitetu były szczególnie zainteresowane następującymi zagadnieniami:

 • wpływem stereotypów płci upowszechnianych przez Kościół rzymskokatolicki na realizację praw kobiet w Polsce,
 • losem konwencji RE w sprawie przeciwdziałania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet (ratyfikacja);
 • lukami w ustawie o równym traktowaniu wykluczającymi kobiety spod ochrony przed dyskryminacją w wybranych, ważnych dziedzinach życia,
 • prawami reprodukcyjnymi kobiet, w tym dostępem do świadczeń,
 • przyczynami dla których zmiany w systemie wyborczym nie przełożyły się na znaczący wzrost liczby kobiet w parlamencie,
 • rozwiązaniami wpływającymi na sytuację ekonomiczną kobiet, w tym systemem emerytalnym, podziałem dóbr po rozwodzie lub rozpadzie nieformalnego związku, systemem alimentacyjnym, prawnym statusem związków partnerskich i nieformalnych oraz sytuacją kobiet w takich związkach.

Podczas obrad Komitetu nad sprawozdaniem Polski (22 października), do rządu skierowano liczne pytania odnoszące się do treści raportu i wcześniej udzielonych pisemnie odpowiedzi rządu na dodatkowe pytania Komitetu. Pytania skierowane do delegacji rządowej podczas Sesji, według kolejności artykułów konwencji, dotyczyły m.in. :

 •  niewywiązania się rządu z poszczególnych zaleceń dotyczących instytucjonalnych rozwiązań na rzecz równości płci skierowanych do Polski w 2007 roku, w tym braku w polskim prawie definicji dyskryminacji kobiet zgodnej z CEDAW, sposobu gromadzenia statystyk segregowanych ze względu na płeć z uwzględnieniem intersekcjonalności, mechanizmów gender mainstreamingu;
 • przyczyn nieratyfikowania przez Polskę konwencji RE w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet;
 • kampanii anty-genderowej prowadzonej przez siły konserwatywne i tradycjonalistycznej i tego, jak rząd przeciwdziała jej skutkom oraz jakie konkretne działania podejmuje w celu eliminacji szkodliwych stereotypów płci;
 • możliwości wprowadzenia suwaka na listach wyborczych;
 • podręczników szkolnych, maskulinizacji i feminizacji szkolnictwa zawodowego, edukacji z zakresu seksualności człowieka;
 • dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy, w tym: luki płacowej, mechanizmów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, ograniczonych kompetencji PIP w zakresie zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy, a także urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich;
 • wpływu zachodzących na rynku pracy przemian na sytuację kobiet (np. zastępowanie umów o pracę umowami cywilno-prawnymi);
 • dostępu kobiet do sprawiedliwości, w szczególności w wypadku przemocy i przemocy seksualnej, szkoleń uwrażliwiających na prawa kobiet organizowanych dla instytucji wdrażania prawa i wymiaru sprawiedliwości;
 • sytuacji prawnej i faktycznej kobiet z grup narażonych na dyskryminację, w tym dziewcząt romskich, kobiet LBT, seniorek, migrantek;
 • niezrealizowania przez rząd rekomendacji Komitetu z 2007 w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego kobiet, w tym w kwestii poprawy dostępu do świadczeń legalnej aborcji, zapewnienie dostępu do antykoncepcji, m.in. przez jej refundację; sytuacji nastolatek i ich braku prawa do antykoncepcji, wpływu restrykcyjnego prawa aborcyjnego na sytuację kobiet;
 • wpływu reformy systemu emerytalnego na sytuację kobiet;

Komitet chciał również wiedzieć:

 • jaki był powód rezygnacji z osobnego urzędu ds. równości płci,
 • w jaki sposób konwencja RE o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej miałaby sprzeczna z polską konstytucją.
 • czy Polska planuje zbliżyć prawo dotyczące dopuszczalności aborcji do europejskich standardów,
 • czy Polska zamierza wprowadzić rozwiązania dotyczące sytuacji osób żyjących w związkach partnerskich,
 • czy Polska zamierza ulepszyć prawo dotyczące korzystania z funduszu alimentacyjnego.

Z ramienia Koalicji CEDAW udział w Sesji wzięły: Anna Dzierzgowska (Feminoteka, Monitor Edukacji), Zofia Jabłońska (KPH, PTPA), Martyna Łysakiewicz (Fundacja Trans-Fuzja), Aleksandra Solik (Koalicja KARAT), Karolina Więckiewicz (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny)

 

Fot. Genewa, 20 października 2014

20 października 2014

 

 • Spotkanie Koalicji na rzecz CEDAW w związku z 59 sesją Komitetu CEDAW

19 września odbyło się spotkanie Koalicji na rzecz CEDAW poświęcone udziałowi jej przedstawicielek w 59. Sesji Komitetu ONZ w sprawie Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Komitet CEDAW). Głównym punktem programu było omówienie kwestii związanych z wypracowaniem wspólnego stanowiska, które zostanie przedstawione członkiniom/om Komitetu podczas jego spotkania z organizacjami pozarządowymi. W trakcie spotkania ustalono m.in. priorytety i wskazówki dotyczące tego dokumentu oraz tryb dalszej współpracy. Zdecydowano również, że w Sesji wezmą: Karolina Więckiewicz (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny), Martyna Łysakiewicz (Fundacja Trans-Fuzja), Agnieszka Grzybek (Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER), Aleksandra Solik  (Koalicja KARAT).

Ponadto, w Sesji Komitetu uczestniczyć  będą, w ramach programu Global to Local prowadzonego przez International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific, dwie inne członkinie Koalicji: Anna Dzierzgowska i Zofia Jabłońska.

październik 2014

 

 • Raport alternatywny na stronie Komitetu CEDAW

Na stronie Komitetu CEDAW jest już dostępna ostateczna wersja Raportu Alternatywnego na temat wdrażania  przez Polskę konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet opracowanego przez nieformalną Koalicję na rzecz CEDAW opracowanego w ramach projektu realizowanego dzięki wsparciu Open Society Institute.

Więcej na temat przygotowania raportu alternatywnego na stronie projektu „CEDAW w Polsce”

wrzesień 2014