W skład Koalicji na rzecz CEDAW wchodzą:

 • Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 • Fundacja Autonomia
 • Fundacja Feminoteka
 • Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
 • Fundacja MaMa
 • Fundacja La Strada
 • Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
 • Fundacja Przestrzeń Kobiet
 • Fundacja Rodzić po Ludzku
 • Fundacja Trans-Fuzja
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Polska Sieć Policjantek
 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 • Społeczny Monitor Edukacji
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Stowarzyszenie Koalicja KARAT
 • Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 • Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „Victoria”.

Koordynatorem działań Koalicji na rzecz CEDAW jest Stowarzyszenie Koalicja KARAT.

Koalicja na rzecz CEDAW została utworzona w 2011 roku w celu włączenie organizacji pozarządowych w proces sprawozdawczy dotyczący realizacji przez Polskę konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW). W ramach tego procesu Koalicja opracowała i przesłała Komitetowi CEDAW (monitorującemu wdrażanie konwencji) pozarządowy raport alternatywny, uczestniczyła w spotkaniu jego grupy roboczej z organizacjami pozarządowymi (marzec 2014) oraz w 59. Sesji Komitetu CEDAW, podczas której rozpatrzone zostało sprawozdanie polskiego rządu. Obecnie celem działań Koalicji na rzecz CEDAW jest monitorowanie i wspieranie działań służących realizacji Zaleceń zawartych w Uwagach Końcowych Komitetu CEDAW skierowanych do Polski 7 listopada 2014 po rozpatrzeniu raportu rządowego .

Działania Koalicji na rzecz CEDAW są możliwe dzięki projektowi „CEDAW narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji” realizowanemu w ramach programu „Obywatele  dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.

Plan działań Koalicji obejmuje m.in.:

1)     Trzy spotkania „okrągłego stołu” organizowane pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do udziału w spotkaniach zostaną zaproszeni:  Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich, koordynatorzy/ki ds. równego traktowania w ministerstwach i urzędach centralnych odpowiedzialnych za wdrażanie Zaleceń Komitetu CEDAW oraz osoby decyzyjne z tych instytucji, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji tworzących Koalicję na rzecz CEDAW oraz inni aktorzy społeczni zainteresowani tematyką spotkań.

Każde ze spotkań poświęcone zostanie realizacji Zaleceń Komitetu CEDAW odnoszących się do jednego z następujących trzech obszarów:

–       zdrowie kobiet

–       zwalczanie przemocy wobec kobiet

–       zatrudnienie i sytuacja ekonomiczna kobiet.

2)     Listy do ministerstw i urzędów centralnych z informacją na temat planowanego przez Koalicję monitoringu wdrażania Zaleceń Komitetu CEDAW, z zapytaniem o plany dotyczące wdrażania tych Zaleceń. Do ministerstw i urzędów centralnych, odpowiedzialnych za realizację wybranych Zaleceń, zostaną dodatkowo rozesłane ankiety.

Listy Koalicji i odpowiedzi ministerstw i instytucji dostępne są na stronie Koalicji KARAT zakładce projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji”:
https://www.karat.org/pl/programmes/womens-human-rights/cedaw-narzedziem-zwalczania-dyskryminacji/polska-wobec-cedaw/

3)      Raport z monitoringu wdrażania Zaleceń Komitetu. Raport zostanie wykorzystany do opracowania informacji alternatywnej dla Komitetu CEDAW w listopadzie 2016 r. oraz raportu alternatywnego w związku z kolejnym okresem sprawozdawczym (2018).

4)      Seminarium podsumowujące projekt, poświęcone ocenie wdrażania CEDAW, do udziału w którym Koalicja zaprosi Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz innych urzędników państwowych, w szczególności koordynatorów ds. równego traktowania w resortach i urzędach centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciela/i MSZ. W seminarium wezmą udział organizacje skupione w Koalicji i inni aktorzy społeczni, w tym polityczki/cy oraz media.

Koalicja KARAT oraz organizacje skupione w Koalicji na rzecz CEDAW mają nadzieję, że projekt przyczyni się do poprawy stanu wdrożenia Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz do podniesienia poziomu wiedzy o zobowiązaniach rządu/urzędów centralnych wynikających z ratyfikowania przez Polskę konwencji CEDAW.

KOALICJA CEDAW NA FACEBOOKu https://www.facebook.com/pages/Koalicja-na-rzecz-CEDAW/713935502018249