Przeciwdzialanie logoProjekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” skierowany był do administracji wojewódzkiej, w szczególności do Pełnomocniczek/ów Wojewodów ds. Równego Traktowania.

Realizowany w latach 2014 – 2016 przez Stowarzyszenie Koalicja Karat we współpracy z organizacją KUN Center for Gender Equality z Norwegii oraz Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.

Projekt dostarczył narzędzi oraz wiedzy na temat prowadzenia efektywnej polityki antydyskryminacyjnej, do której zobowiązuje Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 przyjęty przez Radę Ministrów dnia 10.12.2013. Projekt wprowadził systemowe rozwiązania w sferze zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć.

Działania prowadzone były w czterech wybranych województwach (projektu pilotażowy).

Projekt objęty jest matronatem Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do Pełnomocniczek/ów Wojewodów ds. Równego Traktowania (PWRT) w 4 wybranych województwach.

Cele projektu:

A.    Na poziomie województw:

 •  Opracowanie w 4 województwach rekomendacji do polityki antydyskryminacyjnej ze względu na płeć w ramach realizacji dokumentu strategicznego województwa i Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania. Rekomendacje będą dotyczyły konkretnych rozwiązań ważnego problemu/ów dla danego województwa (np. utworzenia ośrodka dla kobiet dotkniętych przemocą, zorganizowanie mentoringu dla kobiet 50+ w znalezieniu pracy).
 • Poznanie narzędzi przez 4  PWRT  do:
  • Analizy wojewódzkich dokumentów strategicznych z perspektywy płci
  • Monitorowania i dokumentowania dyskryminacji ze względu na płeć w sferze publicznej i nie-publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów tradycyjnych, elektronicznych i społecznościowych
 • Włączenie przez PWRT organizacji pozarządowych i innych aktorów społeczeństwa obywatelskiego do współpracy w opracowywaniu wojewódzkich założeń działań antydyskryminacyjnych (dotyczących rozwiązania konkretnego problemu).
 • Pozyskanie przez PWRT urzędników z innych wydziałów, m.in. Polityki Społecznej, Prawnego, Zdrowia, Kadr do współpracy w realizacji polityki antydyskryminacyjnej w województwie.
 • Wzmianki/informacje/artykuły w prasie lokalnej  o polityce/działaniach antydyskryminacyjnych PWRT w wybranych urzędach wojewódzkich.
 • Zainicjowanie współpracy między PWRT z 4 województw w zakresie działań antydyskryminacyjnych  ze względu na płeć w obszarach życia społecznego, ekonomicznego i politycznego na terenie tych województw.

 B.     Systemowe:

 •  Wypracowanie i przetestowanie modelu współpracy z PWRT i urzędnikami wojewódzkimi w 4 województwach w zakresie opracowywania i wprowadzania rozwiązań antydyskryminacyjnych na poziomie województw.
 • Publikacja dokumentująca metodologię, przebieg i rezultaty projektu w przyjaznej formie przekazu treści z obszaru zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć.
 • Przyczynienie się do systemowych rozwiązań na rzecz efektywnego zwalczania i zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć oraz realizacji zapisów Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na poziomie województw.

C. Długofalowe:

Wzrost świadomości o dyskryminacji i poprawa jakości życia grup dyskryminowanych ze względu na płeć w Polsce.

 

Działania w ramach projektu:

 • Międzynarodowa konferencja otwierająca projekt
 • Wybór 4  województw, w których projekt będzie realizowany.
 • Konsultacje dla Pełnomocniczek/ów Wojewodów ds. Równego Traktowania (PWRT) i urzędników wojewódzkich.
 • Warsztat poświęcony wymianie doświadczeń między PWRT i urzędnikami.
 • Publikacja promująca wypracowany „model” działań na poziomie województw.
 • Konferencja podsumowująca

Przewidziane są po 3 spotkania konsultacyjne z urzędnikami danego urzędu w ciągu 12 miesięcy (listopad 2014 – listopad 2015).

Program konsultacji obejmuje m.in.:

 • analizę strategicznych dokumentów wojewódzkich pod kątem równości i antydyskryminacji ze względu na płeć
 • wybór obszarów i zidentyfikowanie przejawów dyskryminacji ze względu na płeć na terenie województwa
 • metody monitorowania, dokumentowania i reagowania na przejawy dyskryminacji w mediach tradycyjnych, społecznościowych oraz w Internecie (mowa nienawiści)
 • opracowanie działań, które należy podjąć, aby zapobiegać i eliminować zidentyfikowane przejawy dyskryminacji
 • konsultacje z lokalnymi aktorami społeczeństwa obywatelskiego
 • przedstawienie wypracowanych rekomendacji wojewodzie oraz dyrektorowi departamentu odpowiedzialnego za realizację polityki województwa w danym obszarze.

Dodatkowo będą miały miejsce stałe konsultacje dla urzędników przez telefon/skype/email aby zapewnić im ciągłe wsparcie merytoryczne w wypracowaniu rekomendacji.

Partnerzy projektu i matronat:

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Koalicja KARAT we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskrymiancyjnego oraz z norweską organizacją KUN Center for Gender Equality.

Alt logo rødPrint

Projekt objęty jest matronatem Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Pelnomocnik_logo

Donor:

Projekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” jest realizowany w ramach programu „Obywatele dla demokracji” finansowanego z funduszy EOG.

baner