dyskryminacja_logo_miniProjekt „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe” rozpoczął się w marcu 2015 roku.  Dotyczy zwalczania dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć i niski status edukacyjno-ekonomiczny, poprzez badania i rzecznictwo. W ramach projektu został zbadany problem dyskryminacji kobiet aktywnych ekonomicznie – pracujących i poszukujących pracy – z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Punktem wyjściowym projektu były niepokojące dane statystyczne, które wskazują, że możliwości kształcenia na tym poziome są znacznie lepsze dla mężczyzn niż dla kobiet. W 2011 – wykształcenie to miało 28% mężczyzn i 16% kobiet, a luka płacowa w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet z tym wykształceniem wynosi ponad 30%, czyli znacznie więcej niż średnia. Na podstawie badań opracowane zostały rekomendacje dla rządu dotyczące rozwiązań systemowych w obszarach: szans i możliwości badanej grupy w edukacji i zatrudnieniu oraz luki płacowej. Działania rzecznicze  skierowane były głównie do dwóch Ministerstw: Edukacji oraz Pracy, a także Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania i parlamentarzystów. Projekt adresowany był do decydentów, społeczeństwa obywatelskiego i opinii publicznej.

Cele projektu:

  • Diagnoza sytuacji i potrzeby badanej grupy kobiet reprezentatywnej dla całego kraju (raport socjologiczny z badań jakościowych na temat kobiet pracujących i bezrobotnych z wykształceniem zawodowym).
  • Wnioski i rekomendacje skierowane do decydentów, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, mediów i innych aktorów społecznych (raport końcowy podsumowujący badania ilościowe i jakościowe, analizy powstałe w ramach projektu).
  • Dostarczenie rekomendacji dotyczących rozwiązań systemowych (w oparciu o diagnozę sytuacji i postulaty badanej grupy kobiet) opracowanych przez ekspertki/ów z różnych obszarów tematycznych, m.in. rynku pracy, edukacji, prawa antydyskrminacyjnego dla rządu. Zalecenie nr 32 Komitetu CEDAW  z 7.11.2014 adresowane do rządu polskiego dotyczące m.in. poradnictwa dla kobiet przy wyborze kształcenia się w nietradycyjnych zawodach i szkołach zawodowych, jak również wdrażania zasady równej płacy przyczyni się do wzmocnienia rekomendacji projektu. Rekomendacje trafią do decydentów i będą przedmiotem rozmów grupy rzeczniczej projektu z urzędnikami z dwóch ministerstw i Biura Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania oraz parlamentarzystami.
  • Nawiązanie współpracy (w ramach powołanego zespołu ekspercko-konsultacyjnego) z różnymi aktorami rynku pracy, m.in. związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi (szczególnie z Koalicją CEDAW), związkiem pracodawców oraz środowiskiem akademickim i włączenie ich w działania rzecznicze.

Działania w ramach projektu:

Działania prowadzone w ramach projektu: 1) powołanie i prace zespołu ekspercko-konsultacyjnego, 2) przeprowadzenie badania focusowego oraz raport socjologiczny, 3) zamówienie danych w GUS,  4) spotkania z decydentami, 5) raport końcowy, 6) konferencja, 7) promocja projektu, 8) nagłośnienie problemu w mediach.

Donor:

Projekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” był realizowany w ramach programu „Obywatele dla demokracji” finansowanego z funduszy EOG.

baner