Prawa kobiet

Prawa kobiet

W latach 2008 - 2014 Koalicja Karat realizowała program "Prawa kobiet". Miał on dwa główne komponenty: popularyzacja mechanizmów Protokołu dodatkowego (OP CEDAW) do Konwencji ONZ w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej, oraz działania na rzecz poprawy dostępu kobiet do sprawiedliwości w Regionie. W ramach tego programu dążyłyśmy do tego, aby decydenci oraz społeczeństwo obywatelskie mieli świadomość istnienia międzynarodowych standardów równości płci, które rządy państw regionu, w tym Polski, zobowiązały się przestrzegać, oraz konieczną na ten temat wiedzę. W ramach tego programu realizowałyśmy następujące projekty:

Kobiety i rozwój

Kobiety i rozwój

W latach 2009 - 2012 Koalicja Karat realizowała program "Kobiety i rozwój". W ramach tego programu dążyłyśmy do tego, aby polityka i programy w ramach współpracy rozwojowej nowych krajów członkowskich Unii uwzględniały kwestie równości płci oraz promowały aktywny udział kobiet w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym krajów. Działyśmy także na rzecz podniesienia świadomości oraz wiedzy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które pracują w obszarze współpracy rozwojowej na temat aspektu płci w rozwoju. W ramach tego programu realizowałyśmy następujące projekty:

Sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna

Sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna

W latach 2008 - 2013 Koalicja Karat realizowała program "Sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna". W ramach tego programu dążyłyśmy do tego, aby zarówno organizacje pozarządowe jak i osoby indywidualne z krajów naszego regionu brały aktywny udział w istotnych debatach i działaniach podnoszących aspekt płci w sprawiedliwości społeczno-ekonomicznej. Kładłyśmy nacisk na problem warunków pracy kobiet, dostępu do godnej pracy, aspektu płci w ekonomii społecznej, oraz wpływu kobiet na zachodzące właśnie przemiany ekonomiczne i społeczne. W ramach tego programu realizowałyśmy następujące projekty:

Partnerzy