Badania

Ważnym obszarem naszych działań jest prowadzenie badań opartych na wywiadach oraz analizie danych statystycznych w celu poznania problemu i oszacowania jego skali. Dotychczasowe prace badawcze dotyczyły sytuacji ekonomicznej różnych grup kobiet doświadczających dyskryminacji na rynku pracy. Wyniki badań stanowiły podstawę do wypracowania strategii rzeczniczej na rzecz poprawy statusu  kobiet.

W 2003 roku przeprowadziłyśmy analizę wpływu wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej na sytuację kobiet.  Rezultaty badań pokazały, że sytuacja kobiet na rynku pracy uległa pogorszeniu w postaci znacznego wzrostu bezrobocia (przeszło 20%) oraz że nastąpiło drastyczne pogłębianie się przepaści między różnymi grupami kobiet i „wyrzucanie” najuboższych z najniższym wykształceniem poza rynek pracy. Dlatego też nasze dalsze badania koncentrowały się na tych grupach, które najbardziej straciły na transformacji. Dotyczyły one warunków pracy kobiet w przemyśle odzieżowym (2005), w supermarketach (2008) i przemyśle elektronicznym  (2009).

W 2015 podjęłyśmy tematykę szkolnictwa zawodowego i rynku pracy dla kobiet z wykształceniem zawodowym, badając bariery dostępu kobiet do zawodów oraz analizując dane statystyczne dotyczące dysproporcji między zarobkami kobiet i mężczyzn. Przeprowadziłyśmy też analizę dotyczącą segregacji poziomej kobiet i mężczyzn na rynku pracy i wynikających z niej konsekwencji dla kobiet (2017).