Jakiej chcemy Europy ? Migracja i demokracja z perspektywy feministycznej

Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami członkowskimi feministycznego networku WIDE+: z Austrii, Belgii, Hiszpanii, Polski i Szwecji. Ma na celu stworzenie przestrzeni do dialogu, ewentualnej współpracy i działań solidarnościowych między migrantkami/uchodźczyniami a organizacjami kobiecymi.

Czytaj

Przeciwdziałanie dyskryminacji. Grant instytucjonalny

W ramach grantu instytucjonalnego tworzymy i testujemy nowe strategie dotyczące pozyskiwania środków i sojuszników na działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn w Polsce. Wzmacniamy kompetencje  komunikacyjne organizacji:  przygotowujemy kampanię „Możesz być kim tylko zechcesz! Zawód nie ma płci” .

Czytaj

Dziewczyny do dzieła!

Międzynarodowy projekt „Dziewczyny do dzieła! Nietradycyjne wybory zawodowe kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym” jest odpowiedzią na obecną sytuację na rynku pracy w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. W krajach tych występuje silne zjawisko segregacji poziomej ze względu na płeć. Sytuacja ta powoduje szereg negatywnych konsekwencji dla kobiet i przedsiębiorców.

Czytaj

Migrantki i uchodźczynie na rynku pracy w Polsce

W ramach projektu „Women’s Empowerment, Integration and Participation” chcemy poprawić sytuację społeczną i zawodową migrantek i uchodźczyń w krajach przyjmujących. Ta międzynarodowa inicjatywa narodziła się z potrzeby zwrócenia uwagi na płeć jako istotną przesłankę dyskryminacji cudzoziemców w Europie.

Czytaj

Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe

Projekt „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe” rozpoczął się w marcu 2015 roku.  Dotyczy zwalczania dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć i niski status edukacyjno-ekonomiczny, poprzez badania i rzecznictwo. W ramach projektu zostanie zbadany problem dyskryminacji kobiet aktywnych ekonomicznie – pracujących i poszukujących pracy – z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Czytaj

CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji

We wrześniu 2014 r. Koalicja KARAT rozpoczęła realizację projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji”. Głównym założeniem projektu jest współpraca organizacji pozarządowych na rzecz wdrażania przez Polskę Wniosków Końcowych Komitetu ONZ ds. likwidacji dyskryminacji kobiet (Komitet CEDAW) sformułowanych przez Komitet podczas jego 59. Sesji obradującej w dniach 20.10 – 7.11.2014 r.

Czytaj

Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa

Projekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” skierowany był do administracji wojewódzkiej, w szczególności do Pełnomocniczek/ów Wojewodów ds. Równego Traktowania. Projekt dostarczył narzędzi oraz wiedzy na temat prowadzenia efektywnej polityki antydyskryminacyjnej, do której zobowiązuje Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016.

Czytaj

CEDAW w Polsce

Projekt „CEDAW w Polsce” realizowany jest od 2010 roku. Działania skupiają się na międzynarodowych standardach praw kobiet, określonych w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) oraz na dostępie kobiet do sprawiedliwości. Celem projektu jest podjęcie rzecznictwa, mającego na celu pełne wdrożenie postanowień Konwencji CEDAW w Polsce

Czytaj