Zapraszamy na naszą nową stronę dedykowaną Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet  i Protokołowi fakultatywnemu do Konwencji.

Znajdziesz tam informacje na temat nie tylko samej Konwencji i Protokołu, ale także te dotyczące procesu sprawozdawczego i roli organizacji pozarządowych w tym procesie, rekomendacji Komitetu CEDAW dla Polski, procedury złożenia skargi indywidualnej do Komitetu oraz postępowania wyjaśniającego.

Strona jest dostępna pod adresem http://karat.org/cedaw/index.php?group_id=1&id=36

Konwencja CEDAW. Cedaw Convention. Discrimination of women in Poland. Dyskryminacja kobiet w Polsce

 

Więcej o CEDAW na stronie projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji” oraz na stronie rzecznictwa.

 

O Konwencji CEDAW w skrócie

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, zwana konwencją CEDAW  lub po prostu CEDAW, została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1979 roku, rok później (1980) uroczyście podpisana przez kilkadziesiąt państwa. CEDAW weszła w życie szybciej niż inne konwencje, bowiem już po roku przystąpiła do niej wymagana liczba dwudziestu państw (1981). Bardzo szybko stała się także jednym z najliczniej ratyfikowanych międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Obecnie[2] stroną tej konwencji jest 189 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Paradoksalnie jednak ten tak licznie popierany traktat jest jednocześnie tym, do którego Państwa Strony złożyły najwięcej zastrzeżeń. Zastrzeżenia te odnoszą się do konkretnych  artykułów i oznaczają, że Państwo Strona nie uważa się za związane przepisami, które są w nich zawarte. Chociaż CEDAW nie dopuszcza, by zastrzeżenia były sprzeczne z jej przedmiotem i celami (art. 28.2), wiele z nich do takich właśnie należą.

 

Obszary praw kobiety, których dotyczą art. 6 – 16 Konwencji CEDAW

 • handel kobietami i ciągnięciu zysków z prostytucji kobiet (art. 6)
 • życie polityczne i publiczne kraju (art. 7)
 • reprezentowanie państwa w stosunkach międzynarodowych (art. 8)
 • obywatelstwo kobiet (art. 9)
 • edukacja (art. 10)
 • zatrudnienie (art. 11)
 • zdrowie i planowanie rodziny (art. 12)
 • życie gospodarcze i społeczne (art. 13)
 • kobiety z obszarów wiejskich (art. 14)
 • równość wobec prawa (art. 15)
 • małżeństwo i życie rodzinne (art. 16)

 

Rola organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe mają do odegrania ważną rolę w procesie sprawozdawczym. Komitet CEDAW jest zainteresowany rzetelną, alternatywną informacją na temat sytuacji kobiet, działań władz i postępu we wdrażaniu konwencji w państwach, których rządy składają sprawozdanie. Organizacje pozarządowe mogą dostarczyć tę informację Komitetowi w formie raportów alternatywnych. Mogą również uczestniczyć w Sesji Komitetu, podczas której rozpatrywane jest sprawozdanie rządowe. Dzięki temu zyskują możliwość przedstawienia Komitetowi swojego oficjalnego stanowiska, nieformalnego spotkania się z jego członkiniami i członkami oraz wysłuchania pytań zadawanych przedstawicielom rządu przez Komitet oraz udzielenia odpowiedzi.

Organizacje mają również możliwość udziału w całym procesie na wcześniejszym etapie – etapie spotkania Grupy Roboczej Komitetu CEDAW opracowującego Listę pytań i problemów, którą Komitet CEDAW przesyła rządowi mniej więcej pół roku przed sesją sprawozdawczą. Organizacje mogą opracować i przekazać Komitetowi własną listę sugerowanych pytań i problemów. W 2014 roku polska Koalicja na rzecz CEDAW skorzystała z tej możliwości. W rezultacie wiele problemów ważnych dla organizacji skupionych w Koalicji zostało uwzględnionych przez Komitet CEDAW.