logo_strona2We wrześniu 2014 r. Koalicja KARAT rozpoczęła realizację projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji”. Głównym założeniem projektu jest współpraca organizacji pozarządowych na rzecz wdrażania przez Polskę Wniosków Końcowych Komitetu ONZ ds. likwidacji dyskryminacji kobiet (Komitet CEDAW) sformułowanych przez Komitet podczas jego 59. Sesji obradującej w dniach 20.10 – 7.11.2014 r.

W ramach projektu Stowarzyszenie KARAT współpracuje z 16 następującymi organizacjami:

ŸFederacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, ŸFundacja Feminoteka, ŸFundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, ŸFundacja MaMa, ŸFundacja La Strada, ŸFundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, ŸFundacja Przestrzeń Kobiet, ŸFundacja Trans-Fuzja, ŸInstytut Spraw Publicznych, ŸPolskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ŸSpołeczny Monitor Edukacji, ŸStowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, ŸStowarzyszenie Interwencji Prawnej, ŸStowarzyszenie Lambda Warszawa, Polska Sieć Policjantek, Fundacja Rodzić po Ludzku.  Organizacje te tworzą nieformalną Koalicję na rzecz CEDAW.

Większość z organizacji skupionych w Koalicji na rzecz CEDAW uczestniczyła w opracowaniu Raportu Alternatywnego dotyczącego wdrażania Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (konwencja CEDAW) przygotowanego na 59. Sesję Komitetu.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

1)  Udział przedstawicielek Koalicji na rzecz CEDAW w 59. Sesji Komitetu CEDAW
(m.in. prezentacja stanowiska Koalicji, uczestnictwo w spotkaniu z Członkiniami/mi Komitetu poświęconemu Polsce, obserwacja sesji Komitetu poświęconej Polsce).

2)  Upowszechnianie wiedzy na temat Wniosków Końcowych Komitetu CEDAW przekazanych Polsce (dalej: Zaleceń Komitetu).

3)  Udostępnienie w polskiej wersji językowej raportu alternatywnego Koalicji Organizacji Pozarządowych na rzecz CEDAW przygotowanego na 59. Sesję Komitetu CEDAW.

4)   Zebranie informacji od ministerstw i urzędów centralnych o działaniach planowanych w związku z Zaleceniami Komitetu CEDAW.

5)   Monitoring wdrażania wybranych Zaleceń Komitetu, wskazanych przez Koalicję na rzecz CEDAW jako priorytetowych.

6) Organizacja spotkań „okrągłego stołu” poświęconych wdrażaniu wybranych Zaleceń Komitetu CEDAW umożliwiające dialog pomiędzy przedstawicielek/li organizacji skupionych w Koalicji na rzecz CEDAW, Pełnomocnikiem rządu ds. Równego Traktowania, koordynator(k)ami ds. równego traktowania we właściwych ministerstwach i urz. centralnych, decydentami odpowiedzialnymi za oraz innymi zainteresowanymi aktorami społecznymi.

7) Stworzenie raportu z monitoringu wdrażania Zaleceń Komitetu, w szczególności tych wskazanych jako priorytetowe przez Koalicję na rzecz CEDAW.

8) Organizacja seminarium podsumowującego projekt i poświęconego ocenie wdrażania CEDAW.

Ramy czasowe projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie 1.09.2014 – 30.04.2016.

 

Donorzy:

Projekt „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji” jest realizowany w ramach programu „Obywatele dla demokracji” finansowanego z funduszy EOG.

baner