Nietradycyjne wybory zawodowe kobiet z wykształceniem zawodowy

Międzynarodowy projekt „Dziewczyny do dzieła! Nietradycyjne wybory zawodowe kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym” stanowi kontynuację inicjatywy Koalicji Karat na rzecz promowania nietradycyjnych wyborów zawodowych kobiet.

 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację na rynku pracy w 4 krajach Grupy Wyszehradzkiej, w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, gdzie występuje silne zjawisko segregacji poziomej ze względu na płeć. Sytuacja ta powoduje szereg negatywnych konsekwencji dla kobiet i przedsiębiorców, m.in. niższe płace w zawodach sfeminizowanych niż w zawodach zmaskulinizowanych, niższy prestiż społeczny zawodów, gdzie dominują kobiety, czy brak wykwalifikowanych pracowników w zawodach technicznych. Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy stanowi konsekwencję wyborów edukacyjnych dziewcząt i chłopców po szkole gimnazjum. W szkolnictwie również można zaobserwować to samo zjawisko, tj. dziewczęta wybierają inne szkoły i inne profile kształcenia niż chłopcy. Sytuacja zarówno w szkołach jak i na rynku pracy jest przejawem głęboko zakorzenionych stereotypów na temat roli kobiety i mężczyzn w społeczeństwie.

 

Projekt ma na celu zbadanie zjawiska segregacji poziomej kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz dziewcząt i chłopców w szkołach zawodowych, a następnie zainicjowanie szerszej dyskusji o tym jak niwelować zjawisko segregacji poziomej, w tym  jak zachęcać dziewczęta i kobiety do wybierania nietradycyjnych, tj. nie sfeminizowanych zawodów, a pracodawców do zatrudniania kobiet w tzw. „męskich”, technicznych zawodach.

 

W projekcie uczestniczą organizacje z 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej: Koalicja Karat (Polska), Gender Studies (Czechy), Budapest Institute for Policy Analysis (Węgry) oraz EsFem (Słowacja).

 

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

  • Analiza danych statystycznych GUS i MRPiPS mająca na celu zbadanie wielkości i skutków segregacji poziomej ze względu na płeć na rynku pracy.

Przeczytaj „Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przedstawienie zjawiska na podstawie danych statystycznych i badań Stowarzyszenia Koalicja Karat”.

  • Okrągły stół z udziałem przedstawicielek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych OPZZ, Związku Nauczycielstwa Polskiego ZNP, Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, środowiska akademickiego, środowiska NGO,  oraz doradztwa zawodowego.  Spotkanie miało miejsce 7 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Ekspertki w trakcie dyskusji wymieniły wiele czynników, które ich zdaniem powstrzymują dziewczęta przed wyborem technicznych zawodów na poziomie szkoły zawodowej, co podtrzymuje segregację poziomą na rynku pracy. Wśrod  nich były między innymi:brak profesjonalnych doradców zawodowych w szkołach podstawowych i zawodowych.

  • brak w przestrzeni publicznej i mediach przykładów kobiet, które wykonują prace tradycyjnie uznawane za męskie.
  • system edukacyjny, który nie zachęca dziewcząt do podejmowania nauki w zawodach zdominowanych przez chłopców i nie odpowiada dostatecznie szybko na potrzeby rynku pracy.
  • niska mobilność uczniów i pracowników
  • bardzo ograniczony wybór szkoły zawodowej i zawodów w niektórych regionach Polski
  • brak wizerunków kobiet w podręcznikach szkolnych używanych w klasach o profilu technicznych w szkołach zawodowych.
  • materiały promocyjne szkół, które wspierają podział na zawody tradycyjnie wybierane przez kobiety i te wybierane przez mężczyzn.

Ekspertki zgodziły się, że powinno się działać dwutorowo, tj. zachęcać kobiety do wyboru zawodów zdominowanych przez mężczyzn, ale także pracować na rzecz podniesienia płac i prestiżu zawodów sfeminizowanych oraz niwelowania luki płacowej w zawodach, które tradycyjnie wybierają kobiety.

Ponadto, należy podjąć temat braku żeńskiej formy gramatycznej nazw zawodów, aby niwelować podział na zawody „męskie” i „kobiece” i pokazać, że kobiety mogą z powodzeniem wykonywać zawody tradycyjnie zdominowane przez mężczyzn („Język kształtuje świadomość”). W konsekwencji, Koalicja Karat wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz ZNP podjęła inicjatywę wystosowania wniosku do odpowiednich ministerstw o wprowadzenie żeńskich form zawodów, oraz wystosowania apelu do Rady Języka Polskiego o przyłączenie się do tej ważnej inicjatywy.

Konieczne jest podniesienie jakości doradztwa zawodowego w szkołach tak, aby było wolne od stereotypów płci, oraz zmiana wizerunku kobiet w podręcznikach do kształcenia zawodowego, gdzie zdjęcia/rysunki kobiety nie występują wcale lub tylko w pracach uznawanych za tradycyjnie kobiece.

WP_20170407_14_28_07_Pro