Co robimy

Dążymy do mobilizacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego (ang. CSOs) na rzecz działalności rzeczniczej, która doprowadzi do wdrożenia zapisów Konwencji CEDAW w obszarach szczególnie istotnych dla realizacji praw kobiet.

Jak pracujemy

KARAT realizuje ten projekt poprzez współpracę z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego,  gdzie pełni rolę koordynatora działań nieformalnej koalicji organizacji. Koncentrujemy się na działaniach zmierzających do podniesienia świadomości ciał decyzyjnych w kwestii podjętego przez rząd zobowiązania o wdrożeniu postanowień Konwencji CEDAW w życie.

Główne działania

  • Mobilizacja ekspertek/ów i rzeczniczek/ków praw kobiet w celu podjęcia wspólnego działania na rzecz pełnego wdrożenia Konwencji CEDAW w Polsce.
  • Monitoring wdrażania przez Polskę Uwag końcowych Komitetu CEDAW (m.in. wprowadzenie prawa anty-dyskryminacyjnego, zwiększenie reprezentacji kobiet w życiu politycznym, zwrócenie uwagi na problem nielegalnej aborcji będący wynikiem restrykcyjnego prawa).
  • Zaangażowanie się w konstruktywny dialog z decydentami na temat pełnego wdrożenia Konwencji CEDAW i faktycznej poprawy sytuacji kobiet w Polsce.
  • Opracowanie niezależnego raportu alternatywnego z realizacji Konwencji w Polsce dla Komitetu CEDAW.
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na zdrowie i prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce poprzez porównanie faktycznej sytuacji z międzynarodowymi standardami praw człowieka oraz zidentyfikowanie barier w dostępie do sprawiedliwości w zakresie praw reprodukcyjnych i seksualnych.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Open Society Institute.