Celem projektu „CEDAW w Polsce” była  mobilizacja organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby podjęły wspólnie działania na rzecz wdrożenia przez rząd polski zapisów Konwencji CEDAW w obszarach szczególnie istotnych dla realizacji praw kobiet.

KARAT realizował ten projekt we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, koordynując  prace nieformalnej koalicji organizacji (Koalicja na rzecz CEDAW). Nasze działania zmierzały do podniesienia świadomości decydentów w kwestii podjętego przez rząd zobowiązania wdrożenia w Polsce postanowień Konwencji CEDAW.

 

Główne działania przeprowadzone w ramach projektu: 

  • Mobilizacja ekspertek/ów i rzeczniczek/ków praw kobiet w celu podjęcia wspólnego działania na rzecz pełnego wdrożenia Konwencji CEDAW w Polsce.
  • Monitoring wdrażania przez Polskę Uwag końcowych Komitetu CEDAW (m.in. wprowadzenie prawa anty-dyskryminacyjnego, zwiększenie reprezentacji kobiet w życiu politycznym, zwrócenie uwagi na problem nielegalnej aborcji będący wynikiem restrykcyjnego prawa).
  • Zaangażowanie się w konstruktywny dialog z decydentami na temat pełnego wdrożenia Konwencji CEDAW i faktycznej poprawy sytuacji kobiet w Polsce.
  • Opracowanie niezależnego raportu alternatywnego z realizacji Konwencji w Polsce dla Komitetu CEDAW.
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na zdrowie i prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce poprzez porównanie faktycznej sytuacji z międzynarodowymi standardami praw człowieka oraz zidentyfikowanie barier w dostępie do sprawiedliwości w zakresie praw reprodukcyjnych i seksualnych.

 

Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Open Society Institute.