• Sukcesy, wyzwania i plany na przyszłość – konferencja końcowa projektu

6 kwietnia 2016 roku odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca projekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”. Wydarzenie otworzyła przedstawicielka  Koalicji KARAT i minister Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

Celem konferencji było przedstawienie wzajemnych doświadczeń, także w kontekście dalszej perspektywy, wynikających ze współpracy na rzecz równego traktowania ekspertek/ekspertów z Koalicji KARAT i Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz pełnomocniczek wojewody ds. równego traktowania w województwach uczestniczących w projekcie. Spotkanie było dobrą okazją do poznania standardów przeciwdziałania dyskryminacji w urzędach, w tym także podstawowych wytycznych z tym związanych, i przykładów dobrych praktyk. Te ostatnie pochodziły nie tylko z Polski, ale również z Norwegii i zostały przedstawione przez przedstawicielkę KUN Center for Gender Equality, norweskiej organizacji będącej partnerem w projekcie. Interesującą część spotkania stanowił panel „Perspektywy dla przeciwdziałania dyskryminacji w województwach”, w którym udział wzięły pełnomocniczki wojewody ds. równego traktowania i osoby z organizacji pozarządowych. Ten ostatni punkt programu pozwolił sformułować szereg wniosków-rekomendacji adresowanych do rządu i służących poprawie stanu przestrzegania zasady równego traktowania w urzędach wojewódzkich. Wskazywały one m.in. na konieczność uwzględnienia polityki równego traktowania na poziomie województw w nowej edycji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania, w tym poprzez utrzymanie stanowisk pełnomocników wojewody ds. równego traktowania, uwzględnienie w budżecie środków na realizację polityki antydyskryminacyjnej i Krajowego Programu Działań, wdrożenie w urzędach wojewódzkich procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych, stałe monitorowanie i ewaluacja ich funkcjonowania oraz konsekwentna praca zwiększająca wśród urzędników wszystkich szczebli wiedzę na temat dyskryminacji, mobbingu i przeciwdziałania tym zajwiskom.

Rezultatem projektu jest przewodnik „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa . Standardy i dobre praktyki”, który może służyć pomocą w realizowaniu polityki równego traktowania nie tylko urzędom wojewódzkim, ale również innym zainteresowanym instytucjom.

kwiecień 2016

 • Wizyta studyjna Pełnomocniczek w Warszawie kończy cykl rocznych konsultacji dla Urzędów Wojewódzkich

W dniach 22-23 października 2015 roku Stowarzyszenie Koalicja KARAT oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – partner projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” gościli w Warszawie cztery regionalne Pełnomocniczki Wojewodów ds. Równego Traktowania, z województw:  dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego.

Wizyta studyjna kończyła stałe konsultacje dla  Pełnomocniczek/ów Wojewodów ds. Równego Traktowania prowadzone przez zespół ekspercki Koalicji Karat i PTPA  w okresie listopad 2014 – październik 2015, a jej celem były wymiana doświadczeń z pracy na rzecz polityki antydyskryminacyjnej i działań prowadzonych w poszczególnych urzędach wojewódzkich w ramach projektu, oraz podzielenie się informacjami na temat osiągnięć, wyzwań i dalszych planów Pełnomocniczek.

Co ważnego zrobiono w ramach rocznych konsultacji:

 • We wszystkich urzędach zorganizowano szkolenia dla kadry zarządzającej, kierowniczej, a także dla pracowników z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i antymobbingowego w praktyce;
 • W większości urzędów szkoleniom towarzyszyły zmiany w dotychczasowych regulacjach wewnętrznych – regulaminach antydyskryminacyjnych i antymobbingowych;
 • W większości urzędów przeprowadzono ankietę dla pracowników i pracowniczek Urzędów Wojewódzkich oraz ich delegatur na temat dyskryminacji w miejscu pracy. Na podstawie ankiet eksperci opracowali rekomendacje dla urzędów.  Często była to pierwsza diagnoza i monitoring urzędu wojewódzkiego pod kątem dyskryminacji;
 • W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim  zainicjowano cykliczne spotkania administracji urzędu wojewódzkiego oraz innych jednostek administracyjnych z terenu województwa z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w celu wymiany informacji, prezentacji organizacji i działań urzędników, omawianiu i rozwiązywaniu na bieżąco zgłaszanych problemów (odbyło się już 6 spotkań!);
 • W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania zainicjowała szereg działań edukacyjnych takich jak:  cykl szkoleń antymobbingowych, wydanie publikacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji, zainicjowanie współpracy z lokalnymi ngo’sami, w szczególności tymi, które przeciwdziałają przemocy wobec kobiet i mowie nienawiści. W ostatnich dniach ruszyła Śląska Platforma Przeciw Nienawiści – projekt skierowany do organizacji pozarządowych i administracji, który służyć ma wypracowaniu optymalnych form i metod zapobiegania incydentom i przestępstwom z nienawiści. Wkrótce odbędzie się kampania Białej Wstążki, w ramach której cały Śląski Urząd Wojewódzki i jednostki administracji zespolonej włączą się aktywnie w kampanię 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet;
 • W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się cykl szkoleń z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, przeprowadzono ankiety nt. dyskryminacji dla pracowników i pracowniczek, wprowadzono nowe regulacje i procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne, nawiązano szereg kontaktów z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyka przeciwdziałania dyskryminacji. W przygotowaniu są projekty służące dalszemu wzmacnianiu działań antydyskryminacyjnych MUW;
 • W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Pełnomocniczka ds. równego Traktowania przygotowała dwie duże konferencje na temat dyskryminacji: międzynarodową na temat polityki równościowej w Polsce i w Niemczech, oraz ogólnopolską na temat przeciwdziałania mowie nienawiści połączoną z warsztatami (dla chętnych zabrakło miejsc!).

Podczas wizyty Pełnomocniczek w Warszawie odbyły się spotkania z ekspertami i ekspertkami projektu: Karoliną Kędziorą, Krzysztofem Śmiszkiem z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Kingą Lohmann, Aleksandrą Solik z zarządu Stowarzyszenia Koalicja Karat, a także Agnieszką Siekierą, ekspertką Stowarzyszenia Równość.info i ewaluatorką zewnętrzną projektu. 22 października w Stowarzyszeniu Koalicja Karat odbył się warsztat z zakresu gender mainstreamingu, czyli wdrażania perspektywy płci do głównego nurtu wszystkich polityk i strategii państwa. Aleksandra Solik oraz Kinga Lohmann przedstawiły zarówno genezę pojęcia, jak też jej praktyczne zastosowanie, w tym instytucjonalne mechanizmy wdrażania równości płci na tle historycznym i politycznym. Długie dyskusje dotyczyły także prowadzonych w tym roku badań Karatu dotyczących sytuacji dziewcząt w szkolnictwie zawodowym oraz kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy.

23 października Pełnomocniczki Wojewodów uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego traktowania na temat stereotypów i przeciwdziałania dyskryminacji. Spotkały się także z Minister prof. Małgorzatą Fuszarą  – Pełnomocniczką Rządu ds Równego Traktowania. Podczas spotkania każda z PWRT miała okazje podzielić się doświadczeniami i przekazać Pani Minister tym, co udało się zrobić w danym urzędzie wojewódzkim w czasie trwającej kadencji.

Konsultacje dla Pełnomocniczek Wojewodów ds. Równego traktowania nadal trwają, zakończy je wydanie publikacji wraz z rekomendacjami dla władz administracji rządowej, które zaprezentowane zostaną na konferencji w lutym 2016 roku.

23_10KPRM2

23_10_KPRM_4

22_10_ptpa1

listopad 2015

 • Współpraca urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Lublinie

13 lipca br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (LUW) odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli administracji i regionalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i równych szans. W spotkaniu, które cyklicznie odbywa się z inicjatywy Agnieszki Kowalskiej-Głowiak – Pełnomocniczki Wojewody Lubelskiego do spraw Równego Traktowania, wzięło udział 14 osób, w tym przedstawiciele LUW, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele i przedstawicielki ngo’sów: Homo Faber, Stowarzyszenia „Dla Ziemi” i Towarzystwa Ukraińskiego.

W pierwszej części spotkania uczestnicy i uczestniczki omówili propozycję wewnątrzzakładowego regulaminu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego LUW. Uwagi do projektu opracował i zgłosił m.in. ekspert projektu Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W dyskusji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Inspekcji Pracy oraz organizacji pozarządowych. Decyzja o wprowadzeniu nowego regulaminu zapadnie w najbliższych tygodniach.

W drugiej części spotkania omawiano temat sytuacji mieszkaniowej cudzoziemców z regionu lubelskiego, w szczególności uchodźców i tych, którzy otrzymali inną formę ochrony międzynarodowej. Dyskusja poprzedzona była prezentacją przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Przedstawicielka MOPR omówiła kwestię dostępu cudzoziemców do mieszkań w regionie pod kątem pomocy społecznej. Emigranci przymusowi, którzy legitymują się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą przez pierwsze 12 miesięcy mogą uczestniczyć w programach integracyjnych, w ramach których otrzymują świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Część świadczenia na utrzymanie jest przeznaczona na opłaty mieszkaniowe. Cudzoziemcy wynajmują mieszkania na wolnym rynku, ale mogą także złożyć wniosek o przyznanie lokalu z zasobów gminy. Drugim narzędziem, niestety rzadko stosowanym, jest dostęp do mieszkań z zasobów województwa. Jest tu stosowana dyskryminacja pozytywna wprowadzająca prawo pierwszeństwa dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy, a w Lublinie także dla cudzoziemców legitymujących się ochroną uzupełniającą. MOPR dysponuje również formą wsparcia w postaci mieszkań chronionych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Spotkanie było już trzecim z cyklicznych spotkań dla osób instytucji i organizacji pozarządowych działającymi na rzecz równego traktowania w województwie lubelskim. Spotkania mają miejsce z inicjatywy ekspertów projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”.

lipiec 2015

 • Konferencja „Równe traktowanie jako podstawa nowoczesnego państwa”

DSC_0252 (3)16 czerwca br.  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim  z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego i Pełnomocniczki Wojewody Dolnośląskiego ds. Równego Traktowania odbyła się konferencja „Równe traktowanie jako podstawa nowoczesnego państwa” – niemieckie i polskie doświadczenia w realizowaniu polityki antydyskryminacyjnej.

W konferencji wzięły udział – Cornelia Rundt – Dolnosaksońska Minister ds. Społecznych, Zdrowia i Równego Traktowania, Petra Köpping – Saksońska Minister ds. Równego Traktowania i Integracji, Elisabeth Wolbers, Konsul Generalna Niemiec we Wrocławiu, Katarzyna Błaszczyk-Domańska, Pełnomocniczka Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania, jak również ekspertka projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”, Anna Czerwińska.

Uczestniczki i uczestników konferencji ( m.in. przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej z Dolnego Śląska, organizacji pozarządowych z obszaru równego traktowania, przedstawicieli wyższych uczelni, związków zawodowych i związków pracodawców) przywitał Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, który podkreślił, że „polityka antydyskryminacyjna jest naszym, województwa, ważnym zadaniem. Nikogo na tej sali nie trzeba przekonywać do równości”. Kolejno obrady otworzyły: gościni specjalna konferencji posłanka Aldona Młyńczak i Pełnomocniczka Wojewody Dolnośląskiego ds Równego Traktowania Aldona Andrulewicz, która odczytała list od minister prof. Małgorzaty Fuszary, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, która nie mogła przybyć na konferencję.

„-Nie ma rzeczywistości neutralnej płciowo. Obecnie pracujemy nad strategiami gender dla Dolnej Saksonii, zarówno na poziomie landu, jak i na poziomie gmin, gdzie również powoływani są pełnomocnicy ds. równości. Strategia taka konsultowana jest m.in. podczas ogólnokrajowej konferencji Ministrów ds. Równości, podczas której przyjmowany jest 3-letni Plan Równości, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem” – przekonywała Cornelia Rundt – Dolnosaksońska Minister ds. Społecznych, Zdrowia i Równego Traktowania. W swoim obszernym wystąpieniu omówiła też rolę pełnomocnika ds. równości w urzędach Dolnej Saksonii: w każdym urzędzie jest pełnomocnik ds. równouprawnienia (oddzielne funkcje sprawują pełnomocnicy ds. równouprawnienia kobiet i mężczyzn, oddzielne pełnomocnicy ds. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na inne przesłanki, takie jpelnomocniczki wojewodow i panie minister od lewej Petra Kopping Katarzyna Blaszczyk-Domanska Cornelia Rundt Aldona Andrulewicz (2)ak: pochodzenie etniczne, wiek, wyznanie, etc.), który bierze udział we wszystkich działaniach urzędu – od rekrutacji, po zebranie kadry kierowniczej; pełnomocnicy mają prawo do interwencji na każdym poziomie działania urzędu, prowadzą też swoje własne programy, np. program mentoringu dla kobiet „Kobiety na stanowiska!”. Pani Minister za szczególnie ważny problem uważa obecność kobiet w życiu publicznym, w tym na rynku pracy, szczególnie na wyższych stanowiskach. Osobiście wizytuje miejsca pracy, gdzie sprawdza, ile kobiet zajmuje stanowiska kierownicze, jak mówiła: „ Problemem są typowo kobiece zawody, gdzie brak mężczyzn oznacza zupełnie coś innego, niż brak kobiet w zawodach technicznych. Kobiet jest mniej na stanowiskach kierowniczych, dobrze płatnych, mężczyzn jest niej w grupach o niższym uposażeniu, czyli w zawodach opiekuńczych”. Ten sam wątek podjęła Petra Köpping – Saksońska Minister ds. Równego Traktowania i Integracji. „ – Kobiety na wyższych stanowiskach kierowniczych w dużych przedsiębiorstwach to najczęściej kobiety między 30 a 40 rokiem życia, szczupłe i ładne. Najczęściej zajmują te stanowiska przejściowo, najdłużej ok 2-3 lat”. Pani Minister omówiła także problem lekceważenia polityki równościowej, jako mniej ważnej, czy lekceważenia kobiet na stanowiskach kierowniczych, jako przykład podała walkę stoczoną o pieczątkę z żeńską końcówką. „Niemniej ważnym tematem jest dyskutowanie równouprawnienia w łonie partii politycznych, co jest bardzo trudne” – podkreślała pani minister.  Jako główne problemy polityki równościowej w Saksonii, Petra Köpping wymieniła: rozbudowanie sieci wsparcia dla ofiar przemocy domowej, a także ośrodków dla sprawców, prace na rzecz dziewcząt: wzmacniania ich pozycji w edukacji, na rynku pracy, wspieranie kobiet na terenach wiejskich. Roczny budżet landu Saksonii na politykę równościową wynosi 2,5 mln euro.

O tym zaś, jak prowadzi się politykę równego traktowania bez budżetu, mówiła Katarzyna Błaszczyk-Domańska, Pełnomocniczka Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania. „Brak budżetu, brak konkretnych planów i wsparcia – to największe problemy pełnomocników wojewodów ds. równego traktowania”. Mimo to, da się działać i robić całkiem sporo, jeśli mamy przychylność władz i chęć działania. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach będzie już drugi raz przygotowywał dodatek do Dziennika Zachodniego poświęcony równości i przeciwdziałaniu dyskryminacji, prowadzi nowa politykę antymobbingową, w tym szereg szkoleń dla wszystkich pracowników, nawiązuje współprace z organizacjami pozarządowymi w obszarze równego traktowania. Pełnomocniczka uczestniczy w wydarzeniach równościowych na terenie województwa: od Śląskiego Kongresu Kobiet, szkoleń z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach, po spotkania z organizatorami kampanii skierowanych przeciwko mowie nienawiści, stowarzyszeniami seniorów, etc. Prowadzi także na bieżąco swoja stronę na Facebooku. W ramach uczestniczenia w projekcie „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” planowane jest przygotowywanie dokumentów strategicznych, m.in. planu równości, całościowej polityki antydyskryminacyjnej urzędu.

„Plan równości, najczęściej przyjmowany na 4 lata, ma w Niemczech każdy urząd publiczny, także konsulaty, takie jak ten we Wrocławiu” – mówiła Elisabeth Wolbers – Konsul Generalna Niemiec we Wrocławiu, przedstawiając politykę równościową rządu niemieckiego. Główne cele to w tej chwili zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych w dyplomacji, oraz rozwiązania dotyczące godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Konferencję zamknęło wystąpienie Anny Czerwińskiej, ekspertki projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”, która omówiła główne cele projektu, prowadzone działania i trudności, z jakimi się spotykają pełnomocniczki wojewodów ds. równego traktowania i eksperci projektu.

Dyskusje wśród uczestników i uczestniczek konferencji szczególnie wzbudziły wystąpienia Pań Minister Saksonii i Dolnej Saksonii. Przedstawicieli urzędów, organizacji pozarządowych, czy organizacji przedsiębiorców szczególnie interesowały rozwiązania związane z rynkiem pracy, budżetem, sankcjami za nieprzestrzeganie prawa.

Podsumowując konferencje Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolorz zapewniał o kontynuowaniu przez urząd wojewódzki polityki antydyskryminacyjnej i powoływaniu pełnomocników ds. równego traktowania w każdym urzędzie administracji wojewódzkiej.

Relacja z konferencji także na stronach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10982,Konferencja-Rowne-traktowanie-jako-podstawa-nowoczesnego-panstwa-niemieckie-i-po.html

czerwiec 2014

 • Cykliczne spotkania na temat równego traktowania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

26 maja w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z inicjatywy Pełnomocniczki Wojewody Lubelskiego ds. Równego Traktowania odbyło się kolejne spotkanie urzędników urzędu, przedstawicieli administracji zespolonej, administracji rządowej, wojewódzkiej, samorządowej i innych instytucji z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania w województwie lubelskim. W spotkaniu uczestniczyła ekspertka projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” Anna Czerwińska. Podczas spotkania ustalono, że:

 • we współpracy z Pełnomocniczką Wojewody Lubelskiego ds. Równego Traktowania Agnieszką Kowalską-Głowiak powstanie baza osób (przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i administracji rządowej, wojewódzkiej, samorządowej, policji, służb celnych, straży granicznej itp.) zainteresowanych wymianą informacji na temat działań na rzecz równego traktowania na terenie województwa. Baza, dostępna u Pełnomocniczki, będzie zawierać zakres działań oraz potrzeb poszczególnych jej członków i członkiń w zakresie prowadzenia działań w obszarze zwalczania dyskryminacji.
 • spotkania w wyżej wymienionym gronie odbywać się będą cyklicznie i mogą być tematyczne, na przykład dotyczyć tylko jednego obszaru, czy jednej przesłanki dyskryminacyjnej.

Zaproponowano, aby spotkania odbywały się nie tylko w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, ale także w siedzibach innych członków i członkiń obecnych na spotkaniach. Zgodzono się, że spotkania powinny być okazją do pogłębiania wiedzy na temat działań z zakresu równego traktowania, zaproponowano również, aby każde spotkanie otwierał inny przedstawiciel/przedstawicielka danej instytucji/organizacji prezentując swoją działalność, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących spraw.

Przedstawiono również postulat, aby podjąć próbę ukonstytuowania spotkań, jako stałych, np. w postaci utworzenia stałego ciała doradczego przy urzędzie wzorując się na  Programem Współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

maj 2015

 • Spotkanie eksperckie z przedstawicielami kadry kierowniczej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

25 maja 2015 Karolina Kędziora oraz Krzysztof Śmiszek – prawnicy z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, eksperci w projekcie „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” spotkali się z kadrą kierowniczą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem przekazania wiedzy na temat prawnych aspektów zapobiegania dyskryminacji. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób, w tym Pełnomocniczka Wojewody Śląskiego ds Równego Traktowania Katarzyna Błaszczyk-Domańska. Podczas spotkania omówione zostały prawne ramy przeciwdziałania dyskryminacji, głównie w sferze zatrudnienia, możliwe drogi dochodzenia praw naruszonych nierównym traktowaniem oraz sytuacje poszczególnych grup społecznych szczególnie narażonych na wykluczenie. W ramach spotkania poruszono także zagadnienie ustawowych obowiązków nałożonych na pracodawcę w kontekście prewencji zachowań dyskryminacyjnych.

maj 2015

 • Konferencja „Równe traktowanie jako podstawa nowoczesnego państwa”

Wojewoda Dolnośląski i Pełnomocniczka Wojewody Dolnośląskiego ds Równego Traktowania serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Równe traktowanie jako podstawa nowoczesnego państwa” – niemieckie i polskie doświadczenia w realizowaniu polityki antydyskryminacyjnej, która odbędzie się 16 czerwca br.  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (Sala Sejmikowa DUW, godz. 10.00).

W programie m.in. wystąpienia na temat niemieckich regulacji w obszarze równego traktowania – Cornelii Rundt – Dolnosaksońskiej Minister ds. Społecznych, Zdrowia i Równego Traktowania, Petry Köpping – Saksońskiej Minister ds. Równego Traktowania i Integracji, Elisabeth Wolbers, Konsul Generalnej Niemiec we Wrocławiu, Evy Löhner – Pełnomocniczki ds. Kobiet Miasta Norymberga, i wielu innych zagranicznych gości, a także prezentacje doświadczeń w realizowaniu polityki antydyskryminacyjnej na poziomie województw – w tym projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”, realizowanego przez Koalicję Karat, oraz  przykład realizacji polityki antydyskryminacyjnej w województwie śląskim przez Pełnomocniczkę Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania.

Do udziału w konferencji zaproszeni są: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z Dolnego Śląska, organizacje pozarządowe z obszaru równego traktowania, przedstawiciele wyższych uczelni.

czerwiec 2015

 • Lublin: spotkanie organizacji pozarządowych z Pełnomocniczką Wojewody Lubelskiego ds równego traktowania

2 kwietnia 2015 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  odbyło się spotkanie otwarte dotyczące wzmocnienia współpracy pomiędzy administracją rządową w terenie a organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze równego traktowania i praw człowieka w województwie lubelskim. Spotkanie otworzyła Pełnomocniczka Wojewody Lubelskiego ds. Równego Traktowania – Agnieszka Kowalska-Głowiak wraz z Wojewodą Lubelskim Wojciechem Wilkiem, a moderowali: Krzysztof Śmiszek, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego i ekspert projektu  „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa“ i Anna Czerwińska, ekspertka i koordynatorka projektu. Spotkanie, w którym wzięło udział ok 15 osób, zarówno przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, jak też przedstawicieli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, służyło poznaniu potrzeb organizacji pozarządowych, dyskusji na temat potencjalnych obszarów współpracy, jak również możliwych wspólnych działań we wdrażaniu założeń Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2016.  Bardzo konstruktywna dyskusja zakończyła się rekomendacją ze strony organizacji, żeby spotkania takie odbywały się regularnie, tak, by móc omawiać problemy organizacji i urzędników na bieżąco. Wojewoda Lubelski i Pełnomocniczka zadeklarowali, że takie spotkania będą się odbywać. Kolejne planowane jest w maju.

IMG_9012

IMG_9002

kwiecień 2015

 • Mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne w miejscu pracy tematem spotkań w urzędach wojewódzkich

Przepisy o zakazie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu obowiązują już w Polsce od ponad 10 lat Jednakże zastosowanie tych regulacji w praktyce wciąż przysparza pracodawcom wiele trudności. Jak reagować na mobbing, molestowanie i molestowanie seksualne w miejscu pracy? Jak skutecznie rozwiązywać problemy pracownicze zaistniałe na tym tle? Jakie są kodeksowe obowiązki pracodawcy odnośnie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu? Jak skutecznie rozwiązywać problemy zaistniałe na tle mobbingu i dyskryminacji bez konieczności korzystania z drogi sądowej?

Na te i inne pytanie odpowiadali eksperci  i ekspertki projektu podczas pierwszych spotkań w urzędach wojewódzkich współpracujących w ramach prowadzenia stałych konsultacji.

16 marca 2015 r. – Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Spotkanie było poświęcone prawu antydyskryminacyjnemu i wewnętrznym regulacjom antymobbingowym oraz antydyskryminacyjnym, w tym procedurom przeciwdziałającym molestowaniu seksualnemu.

W spotkaniu w imieniu realizatorów projektu wzięli udział r. pr. Karolina Kędziora, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), oraz Maciej Kułak, prawnik PTPA. Spotkanie z ekspertami podzielono na dwie części. W pierwszej uczestniczyli dyrektorzy i ich zastępcy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, którzy zapoznali się z założeniami projektu oraz ogólnymi informacjami dotyczącymi roli pracodawcy w przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi. Eksperci przedstawili również zasadność prowadzenia działań prewencyjnych, w tym wdrażania odpowiednich wewnętrznych procedur, oraz obowiązki Urzędu z zakresu realizowania polityki równościowej w świetle obowiązujących przepisów.

Druga część spotkania dotyczyła wewnętrznych regulaminów urzędu: analizy istniejących procedur antymobbingowych DUW oraz doskonaleniu istniejących procedur i propozycji wprowadzenia procedur antydyskryminacyjnych oraz innych działań prewencyjnych, które mają na celu ochronę przed nierównych traktowaniem. Eksperci po analizie wewnętrznych dokumentów, m.in. regulaminu antymobbingowego, dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi powyższego dokumentu i odpowiadali na pytania i wątpliwości pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi w urzędzie.  W tej części uczestniczyli m.in. Dyrektor Generalna Urzędu, dyrektor oraz pracownicy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. Spotkanie organizowała Pełnomocniczka Wojewody Dolnośląskiego ds. Równego Traktowania Aldona Andrulewicz.

17 marca 2015 r. – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

17 marca br. w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie poświęcone polityce antydyskryminacyjnej i antymobbingowej prowadzonej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W spotkaniu w imieniu realizatorów projektu wzięli udział Karolina Kędziora, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), oraz Maciej Kułak, prawnik PTPA. Z ramienia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego obecni byli: Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Dyrektor Generalny Urzędu Marek Tarabuła, Pełnomocniczka Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania Katarzyna Błaszczyk-Domańska, doradczyni ds. etycznych Bożena Gindera-Malicka oraz dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Krzysztof Nowak i dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Bożena Stępień.

W pierwszej części spotkania omówiono szczegółowo obowiązującą w Urzędzie wewnętrzną procedurę antydyskryminacyjną i antymobbingową (stanowiącą część składową regulaminu pracy) oraz zaproponowano wprowadzenie w niej kilku zmian, m.in.: opracowanie procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej jako załącznika do regulaminu pracy Urzędu; przygotowanie dla pracowników przejrzystych definicji dyskryminacji, mobbingu i molestowania wraz z objaśnieniami i przykładami; powierzenie zadań dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania w Urzędzie, w tym zgłaszania wniosków i skarg Pełnomocniczce Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania (dotychczas zajmowała się tym doradczyni ds. etycznych); modyfikację składu komisji rozpatrującej wnioski dotyczące łamania zasady równego traktowania m.in. poprzez wprowadzenie osoby „zewnętrznej” do składu komisji; opracowanie wzoru skargi jako załącznika do procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej Urzędu.

Druga część spotkania poświęcona była omówieniu: przepisów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, sposobów zabezpieczania odpowiedzialności Pracodawcy w związku z ewentualnymi skargami składanymi przez pracowników w związku z łamaniem zasady równego traktowania oraz możliwych działań prewencyjnych prowadzonych przez Urząd zapobiegających łamaniu zasady równego traktowania m.in. poprzez szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników, akcje informacyjne, prowadzenie polityki otwartości i pełnej informacji.

Uzgodniono, że realizatorzy projektu przekażą Pełnomocniczce Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania propozycje zmian w procedurze antydyskryminacyjnej i antymobbingowej Urzędu, co będzie podstawą do prowadzenia dalszych konsultacji i działań w projekcie. Skonsultowano ponadto możliwe działania wspomagające Pełnomocniczkę Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania w realizacji polityki równościowej na terenie województwa.

27 marca 2015 r., – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Spotkanie w formie otwartego wykładu, dla ponad 70 osób, prowadzili eksperci projektu: Krzysztof Śmiszek – prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego i Anna Czerwińska, koordynująca projekt. Spotkanie otworzyła Pełnomocniczka Wojewody Mazowieckiego ds. Równego Traktowania Agnieszka Zawadzka. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali pracownicy średniego szczebla zarządzania tj. kierownicy oddziałów, zastępcy kierowników oddziałów oraz członkowie komisji antymobbingowej i pracownicy wskazani przez dyrektorów wydziałów MUW.

Głównym celem spotkania było przekazanie uczestnikom i uczestniczkom wiedzy na temat skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnieniu, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Obszernym wyjaśnieniom obowiązującego w Polsce prawa z zakresu dyskryminacji, towarzyszyły przykłady dobrych praktyk, wzorcowych rozwiązań (np. zastosowanie regulaminu antydyskryminacyjno-antymobbingowego) oraz  najnowszych orzeczeń sądów polskich z zakresu dyskryminacji i mobbingu. W materiałach przygotowanych na spotkanie urzędniczki i urzędnicy mogli znaleźć informacje o projekcie, polityce równościowej, Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2015, zbiór definicji dotyczących dyskryminacji, omówienie przydatności wprowadzenia procedur antymobbingowych, antydyskryminacyjnych. Dodatkowo uczestniczki i uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wypełnienie ankiety dla pracowników urzędu wojewódzkiego, której celem było poznanie ich doświadczeń i opinii na temat przeciwdziałania dyskryminacji w ich miejscu pracy (w MUW). Ankieta, specjalnie przygotowana przez socjolożkę dr Magdalenę Grabowską, była anonimowa i posłuży ekspertkom i ekspertom projektu na przygotowanie rekomendacji dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prowadzenia polityki równościowej.

Fot. Spotkanie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

warszawa-marzec2015

warszawa-marzec2

marzec 2015

 • Projekt KARATu inicjatywą wzorcową dla innych urzędów wojewódzkich

12 grudnia 2014 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania z Pełnomocniczkami i Pełnomocnikami Wojewodów do Spraw Równego Traktowania. Projekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” ma szanse zostać wzorcowym przykładem współpracy pełnomocników z organizacjami pozarządowymi i ekspertami równościowymi. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzata Fuszara podkreślała w czasie spotkania potrzebę powstania jednolitego standardu zadań i pracy w regionach, który objąłby współprace pełnomocników ds. równego traktowania w administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla. Pełnomocniczka Rządu mówiła, że pilotaż prowadzony w ramach projektu KARATu posłuży tu za przykład i wzór.

W czasie spotkania poruszono także bieżące problemy: brak finansowania dla biur pełnomocników wojewodów, potrzebę utworzenia sieci umożliwiającej stałą wymianę informacji przez pełnomocników, potrzeby szkoleniowe. Ważnym elementem spotkania była także prezentacja na temat nowej perspektywy finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Regionalne Programy Operacyjne). Na spotkaniu byli obecni pełnomocnicy urzędów wojewódzkich biorących udział w projekcie.

Grudzień 2014

 • Świetna inicjatywa śląskiego urzędu wojewódzkiego

6 grudnia wraz z Dziennikiem Zachodnim (największą gazetą regionalną) ukazał się bezpłatny dodatek poświęcony zasadom równego traktowania opracowany przez Pełnomocniczkę Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania. W dodatku „Równość. Lubię to” znalazły się: słowniczek pojęć trudnych i ważnych, kalendarium „równościowe”, zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, mobbing a dyskryminacja, informacje na temat przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, rasę, narodowość, wyznanie, pochodzenie etniczne, STOP Stereotypom, oraz kalendarium wydarzeń.  W dodatku zamieszono również  informacje o projekcie „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”.

Polecamy kontakt: Katarzyna Błaszczyk-Domańska, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania, e-mail: rownetraktowanie@katowice.uw.gov.pl;

https://www.facebook.com/pelnomocnikwojewody?ref=hl

Grudzień 2014

 • Ruszyły konsultacje dla urzędów wojewódzkich

W listopadzie b.r. rozpoczęły się konsultacje eksperckie dla czterech urzędów wojewódzkich biorących udział w projekcie: dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego i śląskiego. Na początek uruchomiono stałe dyżury telefoniczne i mailowe podczas, których eksperci omawiają z pełnomocniczkami i pełnomocnikami ds. równego traktowania stan wdrożenia zapisów antydyskryminacyjnych i równościowych w urzędach oraz na terenie województw. Ustalono, że w pierwszych miesiącach konsultacji eksperci przyjrzą się dokumentacji wewnętrznej urzędów pod kątem istniejących w niej zapisów antydyskryminacyjnych oraz procedur antymobbingowych. Na tej podstawie eksperci w ścisłej współpracy z pełnomocniczkami i pełnomocnikami wypracują rekomendacje dla urzędów, które zagwarantują skuteczną ochronę pracowników urzędów przed praktykami dyskryminacyjnymi. Równolegle do prac związanych z analizą dokumentacji wewnętrznej urzędów eksperci zapoznają się z raportami, badaniami i strategiami odnoszącymi się do każdego z czterech województw. Celem tej pracy jest rozpoznanie najważniejszych obszarów, w których dochodzi do nierównego traktowania mieszkańców województw. W 2015 roku rozpocznie się współpraca, zespołu ekspertów i pełnomocników/pełnomocniczek ds. równego traktowania, na miejscu, w poszczególnych urzędach województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego i śląskiego. Eksperci i pełnomocnicy biorący udział w projekcie mają możliwość bezpośredniej wymiany informacji poprzez utworzoną w tym celu listę mailingową. Stałe konsultacje i wizyty przewidziane są do końca listopada 2015.

Listopad 2014

 • Zakończenie procesu rekrutacji urzędów wojewódzkich w ramach projektu

Zakończył się proces rekrutacji czterech urzędów wojewódzkich, które wezmą udział w projekcie „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie i Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu  podpisały ze Stowarzyszeniem Koalicja KARAT ramowe porozumienie o rocznej współpracy w ramach projektu.  Współpraca obejmie zagadnienia związane z realizacją wytycznych dotyczących wdrażania oraz udoskonalania polityki równościowej i antydyskryminacyjnej zawartych w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Zespół Ekspertów będzie służył radą, ekspertyzą, rekomendacjami, szkoleniami i dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej zarówno w urzędach, jak i na zewnątrz (działania skierowane do klientów urzędów oraz ogółu mieszkańców województw biorących udział w projekcie). Program pilotażu zakłada – konsultacje osobiste, on-line i  telefoniczne, spotkania oraz szkolenia. Działania te mają na celu podniesienie wiedzy z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i innych  rozwiązań stosowanych w polityce równościowej. Pilotaż dla urzędów zakończy się w listopadzie 2015 roku.

Październik 2014

 • Spotkanie z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania

fuszara4 września 2014 odbyło się spotkanie przedstawicielek Koalicji KARAT z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzatą Fuszarą. Pełnomocniczka, która objęła patronatem projekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” została poinformowana o kolejnych działaniach prowadzonych w jego ramach.  Ponadto, uczestnicy spotkania przedyskutowali realizację Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania oraz plany w tym zakresie zarówno strony rządowej jak i pozarządowej.  Projekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” wchodzi niebawem w kolejny etap – pilotażu, konsultacji i współpracy z pełnomocnikami i pełnomocniczkami wojewodów ds. równego traktowania w 4 wybranych województwach.  Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania wesprze kolejne działania projektu, szczególnie te, które bezpośrednio dotyczyć będą realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016.

Wrzesień 2014

 • Międzynarodowa konferencja inicjująca projekt

DSCF085916 czerwca b.r. Koalicja KARAT wraz z partnerami oficjalnie rozpoczęła realizację projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” . Międzynarodowa konferencja inaugurująca projekt odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony administracji rządowej, służb mundurowych, lokalnych koordynatorek Kongresu Kobiet oraz innych organizacji działających na rzecz równości płci w Polsce.  Wśród licznych gości miałyśmy zaszczyt powitać na konferencji Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce pana J.E. Karsten Klepsvika oraz Pełnomoczniczkę Rządu ds. Równego Traktowania panią Agnieszkę Kozłowską Rajewicz. Konferencja miała na celu przedstawienie projektu i adresowana była przede wszystkim do urzędniczek/ków z urzędów wojewódzkich, w tym do Pełnomoczniczek/ków Wojewodów ds. Równego Traktowania.

W głównej części konferencji Aleksandra Solik z Koalicji KARAT zaprezentowała szczegóły projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”, a następnie Monika Ksieniewicz reprezentująca Biuro Pełnomoczniczki Rządu ds. Równego Traktowania omówiła Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2016, który stanowi podstawę prawną realizacji polityki równościowej przez wszystkie szczeble administracji rządowej. Marte Taylor Bye z norweskiej organizacji KUN Center for Gender Equality. Marte przedstawiła instytucjonalne mechanizmy realizacji polityki równościowej w Norwegii oraz podała przykład współpracy jej organizacji z administracją rządową różnych szczebli na rzecz promowania zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn.

W drugiej części konferencji odbył się interesujący panel dyskusyjny, w który uczestniczyły Marte Taylor Bye z KUN Center for Gender Equality, Karolina Kędziora reprezentująca Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Monika Ksieniewicz z Biura Pełnomoczniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Grażyna Kulińska Koordynatorka ds. równego traktowania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz Anna Czerwińska z Koalicji KARAT, która moderowała dyskusję.  Dyskusja toczyła się wokół pytania – w jaki sposób i po co administracja rządowa ma realizować politykę równości? W trakcie panelu uczestnicy konferencji zadawali panelistkom pytania dotyczące realizacji polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w Polsce.

W konferencji udział wzięło ponad 50 osób, w tym Pełnomocniczki/cy ds. Równego Traktowania z dwunastu Urzędów Wojewódzkich. W trakcie konferencji Koalicja KARAT zebrała wstępne deklaracje urzędów chęci przystąpienia do projektu.

Przeczytaj szczegóły projektu oraz dlaczego warto do niego przystąpić: Szczegoly_projektu_dyskryminacja_wojewodztwa

Zobacz Program konferencji

Więcej zdjęć z konferencji TUTAJ

18 czerwiec 2014