Dnia 19 października Koalicja Karat  wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) wystosowały listy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji, w których apelują zmianę nazw zawodów tak, aby uwzględniały końcówki żeńskie. Z badań Karat’u wynika bowiem, że brak żeńskiej formy pogłębia stereotypy na temat zawodów „odpowiednich” dla kobiet i mężczyzn.

W listach zwracamy uwagę, że nazwy zawodów w rodzaju żeńskim przyciągnęłyby kobiety do zawodów tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, co byłoby z korzyścią zarówno dla kobiet, jak i dla pracodawców oraz szkół, które z powodu niżu demograficznego zmagają się z problemem braku uczniów i uczennic w zawodach technicznych.

W klasyfikacjach nazw zawodów szkolnictwa zawodowego oraz na potrzeby rynku pracy nazwy niemal wszystkich zawodów są rodzaju męskiego. Istnieje wiele niekonsekwencji wynikających z braku jasnych kryteriów podziału na zawody zmaskulinizowane i sfeminizowane; na przykład przy zawodach silnie obecnie sfeminizowanych utrzymują się nazwy w rodzaju męskim – nadal występuje zawód nauczyciel, a nie nauczycielka, bibliotekarz, a nie bibliotekarka, fryzjer, a nie fryzjerka, florysta, a nie florystka, sprzedawca, a nie sprzedawczyni. W wypadku większości zawodów tradycyjnie „kobiecych”, kiedy zaczynają pracować w nich mężczyźni, wprowadzane są nazwy zawodu w rodzaju męskim obok nazwy w rodzaju żeńskim, np. modelka/model, stewardessa/steward, pielęgniarka/pielęgniarz.

Zwracamy również uwagę na fakt, że formy męskoosobowe zawodów sugerują, że są to profesje przeznaczone tylko dla mężczyzn. Pogłębia się tym samym podział na zawody tzw. męskie i kobiece, co ujawnia się w postaci segregacji kierunków kształcenia ze względu na płeć w szkolnictwie zawodowym, znaczących dysproporcjach między chłopcami i dziewczętami w tym szkolnictwie (72% uczniów stanowią chłopcy) oraz segregacji rynku pracy – sektory gospodarki zmaskulinizowane i sfeminizowane. Te ostatnie są niżej wynagradzane, mają niższy status społeczny i są nadwyżkowe, co oznacza trudności ze znalezieniem pracy.

Przeczytaj  List_do_MRPiPS_zenskie_koncowki_nazw_zawodow

Odpowiedź MRPiPS z dnia 08.11.2017 Odpowiedz_MRPiPS_zenskie_koncowki_zawodow

Przeczytaj list do Ministerstwa Edukacji 

Odpowiedź MEN z dnia 10.11.2017 Odpowiedz_MEN_zenskie_koncowki_nazw_zawodow

 

Powyższe działania są finansowane przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Przeciwdziałanie dyskryminacji”.