Koordynacja regionalnych konsultacji tematycznych na temat Równości Płci i Skuteczności Rozwoju w ramach Otwartego Forum Skuteczności Rozwoju Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w 2011 roku

Otwarte Forum na rzecz Skuteczności Rozwoju Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego to koalicja organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całego świata zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju. Główny cel Forum to zdefiniowanie i promocja roli oraz skuteczności tego sektora w rozwoju, w oparciu o zasady podzielane przez wszystkich. Proces definiowania i przyjmowania tych zasad, a także tworzenia wytycznych do ich wdrażania, został oparty na serii konsultacji regionalnych, krajowych i tematycznych. W roku 2011 konsultacje na temat równości płci przeprowadzono z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z Afryki, Azji/Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej, Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Celem było wypracowanie konkretnych działań, praktyk i warunków, jakich wymagają tego rodzaju organizacje, aby stać się skutecznymi uczestnikami walki o równość płci i prawa kobiet. Punktem wyjściowym dla konsultacji było zobowiązanie Otwartego Forum w sprawie równości płci jako Drugiej Zasady Otwartego Forum w 2010 roku.

Ostateczny wynikiem procesu, który zaangażował tysiące organizacji społeczeństwa obywatelskiego i był koordynowany przez Otwarte Forum, jest Konsensus z Siem Reap w sprawie Międzynarodowych ram dla Skuteczności Rozwoju Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego, będący stanowiskiem globalnego społeczeństwa obywatelskiego w sprawie skuteczności jego pracy w dziedzinie rozwoju.

Celem zaangażowania Koalicji KARAT w tym procesie było podniesienie świadomości i rozszerzenie wiedzy na temat równości płci i praw kobiet jako jednego z podstawowych warunków skutecznej pracy organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rozwoju. Konsultacje były także okazją do zainicjowania debaty na ten temat oraz promowania zasad skutecznego rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej.

W 2011 roku Koalicja KARAT koordynowała konsultacje tematyczne Otwartego Forum Skuteczności Rozwoju Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego pracującego na rzecz równości płci i praw kobiet w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Region ten obejmuje nowe kraje członkowskie UE, kraje z Europy Wschodniej niebędące członkami UE oraz kraje bałkańskie, Kaukaz i Azję Środkową. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie kwestionariuszy elektronicznych, przygotowanych przez Otwarte Forum i dostosowanych przez KARAT to kontekstu danego regionu, a także w taki sposób, aby móc je wykorzystać do przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów. W konsultacjach wzięło udział 41 organizacji z 17 krajów.

Kontynuacją konsultacji było wystąpienie przedstawicielki KARATu w warsztatach na temat równości płci i praw kobiet w kontekście skuteczności rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego w czasie II Zgromadzenia Ogólnego Forum w czerwcu 2011 roku.

Źródła:

The complete report on the results of the consultations conducted by KARAT is available here: http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/open_forum_survey_questions_summary_karat.pdf

The general report gathering the results of gender thematic consultations in all regions is available here: http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/report_on_gender_equality-2.pdf

Open Forum has also published toolkits accompanying the International Framework which are focused on the implementation of the principles of CSOs development effectiveness as well as on advocacy. The toolkits are available here: http://www.cso-effectiveness.org/-toolkits,082-.html?lang=en