W ramach grantu instytucjonalnego tworzymy i testujemy nowe strategie dotyczące pozyskiwania środków i sojuszników na działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn w Polsce. Wzmacniamy kompetencje  komunikacyjne organizacji:  przygotowujemy kampanię „Możesz być kim tylko zechcesz! Zawód nie ma płci” ,  tworzymy nową stronę internetową oraz szkolimy zespół Karatu.

Chcemy połączyć działalność fundraisingową z kontynuacją dotychczasowych działań, których dorobku nie chcemy zaprzepaścić.

Nasze obecne inicjatywy w celu przeciwdziałania dyskryminacji kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym mają charakter rzeczniczy oraz stanowią przygotowywanie do kampanii podnoszącej świadomość społeczeństwa o ogromnej skali segregacji ze względu na płeć. Segregacja ta jest obecna na polskim rynku pracy oraz w edukacji zawodowej. Dziewczęta i chłopcy w szkołach zawodowych wybierają inne ścieżki kształcenia, a kobiety odmienne od mężczyzn ścieżki zawodowe. Jest to związane z silnie zakorzenionymi w społeczeństwie stereotypami płci odnośnie pracy odpowiedniej dla kobiet i dla mężczyzn. W konsekwencji, te zawody i sektory gospodarki gdzie przeważają kobiety są znacznie niżej wynagradzane i cieszą się również niższym prestiżem społecznym niż te, gdzie dominują mężczyźni (więcej na ten temat znajdziesz w naszych raportach TUTAJ)

 

Działania rzecznicze przy wsparciu Związku Nauczycielstwa Polskiego:

  • Zmiana nazw zawodów. Podjęłyśmy kroki na rzecz zmiany nazw zawodów tak, aby uwzględniały końcówki żeńskie. Z badań Karat’u wynika bowiem, że brak żeńskiej formy pogłębia stereotypy na temat zawodów utrzymując podział na prace „kobiece” i  prace „męskie”. Do inicjatywy przyłączył się Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wspólnie wypracowano apel do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Edukacji o wprowadzenie formy żeńskiej w nazwach zawodów.

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej TUTAJ

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji TUTAJ 

Komentarz Koalicji Karat TUTAJ

Działania kampanijne we partnerstwie z Obserwatorium Równości Płci/Instytutu Spraw Publicznych

 

  •  Kampania „Możesz być kim tylko zechcesz! Zawód nie ma płci”. Przygotowałyśmy kampanię mającą na celu zainspirowanie  dziewcząt i kobiet do wybierania nauki zawodów, na które jest zapotrzebowanie  na rynku pracy i które są lepiej płatne niż zawody sfeminizowane. Chcemy pozyskać przedsiębiorców do  kampanii  przełamującej bariery w dostępie kobiet do tych zawodów. Przekaz, że są one w nich mile widziane zachęciłby dziewczęta i kobiety do zdobywania kwalifikacji, których dzisiaj poszukują pracodawcy. Ulotka promująca niestereotypowe podejście do zawodów adresowana do przedsiębiorców. Memy Marty Frej przełamujące stereotypy płci związane z zawodami.

Więcej o kampanii na stronie https://www.karat.org/pl/kampanie/

 

Rzecznictwo w partnerstwie z Koalicją na rzecz CEDAW:

  • Informacja dla Komitetu CEDAW. Sporządziłyśmy informację dla Komitetu CEDAW na temat realizacji przez Polskę priorytetowych zaleceń Komitetu, których dotyczy wcześniejszy termin sprawozdawczy (2016) – sporządzona informacja została przesłana w imieniu Koalicji na rzecz CEDAW i na podstawie wykonanego wcześniej monitoringu (kontynuacja projektu E2/1106 z EOG).

 

batory

Działania w ramach grantu instytucjonalnego są finansowane przez Fundację im. Stefana Batorego ,  program”Przeciwdziałanie dyskryminacji”.