Kobiety i Rynek Pracy w Bułgarii, Czechach, Polsce i na Węgrzech (2002 – 2003)

Projekt ten był szczególnie ważny dla Koalicji KARAT i jej organizacji członkowskich z krajów, które w 2004 roku miały stać się członkami Unii Europejskiej. Społeczność feministyczna z krajów takich jak Bułgaria, Czechy, Polska i Węgry rozumiała, że członkostwo w Unii to ogromna szansa dla kobiet z Europy Środkowo-Wschodniej ponieważ daje szansę na wypromowanie programu równościowego. Wiązało się to także z faktem, że unijne standardy dawały nowe, konkretne narzędzia i mechanizmy, które organizacje kobiece mogły wykorzystać w działaniach na rzecz równości płci, prowadzonych w swoich krajach. Jednocześnie jednak, z uwagi na pojawienie się pewnych sił i trendów ekonomicznych i społecznych, bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z procesem rozszerzania Unii, można było zauważyć zagrożenie dla praw kobiet.

Celem projektu było zajęcie się sprawami ważnymi dla kobiet w Bułgarii, Czechach, Węgrzech i Polsce, w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. Szczególnie ważny był fakt, że Unia zajmowała się kwestiami równości płci głównie w kontekście ekonomicznym (rynek pracy i usługi socjalne). Jednocześnie feministki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zajmowały się tymi sprawami w stopniu niedostatecznym, skupiając się głównie na politycznych i prawnych aspektach problematyki równościowej. Stąd celem tej inicjatywy było zwiększenie udziału kobiet i organizacji kobiecych z krajów-kandydatów w europejskiej debacie poświęconej gospodarce i roli płci. Było to możliwe dzięki – między innymi – dostarczeniu kobietom i organizacjom kobiecym odpowiednich umiejętności, wiedzy, danych i narzędzi, a także pewności siebie potrzebnej do uczestniczenia w profesjonalnej debacie ekonomicznej.

Projekt został wdrożony przez Koalicję KARAT, przy wsparciu (zarówno finansowym, jak i merytorycznym) UNIFEM. Ogromna większość organizacji członkowskich KARATu była zaangażowana w działania związane z projektem, a szczególnie ważną rolę odgrywały podmioty z Bułgarii, Czech, Węgier i Polski. Pierwszy etap projektu został wdrożony we współpracy z Network of East/West Women/Polska.

Główne działania:

  • Przygotowanie Czterech Ocen Genderowych: dla Bułgarii, Czech, Węgier i Polski. Publikacje skupiły się na pozytywnych i negatywnych skutkach członkostwa w Unii dla kobiet oraz ich pozycji na rynku pracy;
  • Szkolenie z Podstawowej Wiedzy Ekonomicznej dla organizacji członkowskich KARATu oraz innych organizacji i działaczek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej;
  • Międzynarodowa konferencja na temat kobiet na rynku pracy w krajach kandydujących Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście rozszerzenia Unii, zorganizowana w Warszawie w 2003 roku;
  • Udział w imprezach na szczeblu krajowym i unijnym;
  • Opracowanie materiałów lobbingowych i podnoszących świadomość.

Publikacja w języku polskim „Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na sytuację kobet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”

Publikacje w języku angielskim TUTAJ