Tworzenie i promowanie instrumentów gospodarki społecznej niezbędnych do włączenia w rynek pracy grup zmarginalizowanych (2010-2013)

Koalicja KARAT stara się zidentyfikować rozmaite sposoby poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej. Jedną z alternatywnych koncepcji i instrumentów, które można w tym celu wykorzystać, jest gospodarka społeczna. Projekt „Tworzenie i promowanie instrumentów gospodarki społecznej niezbędnych do włączenia w rynek pracy grup zmarginalizowanych”, wdrożony przez rumuńską organizację AUR – Krajowe Stowarzyszenie Specjalistów ds. Zasobów Ludzkich z Rumunii – dał KARATowi możliwość skoncentrowania się na tej właśnie koncepcji. Projekt był prowadzony przez trzy lata i zakończył się w lipcu 2013 roku.

Patrz broszura projektu: Gospodarka Społeczna POSDRU 57308

 

Celem projektu było zaproponowanie, przetestowanie i zatwierdzenie zestawu instrumentów gospodarki społecznej, tak aby na trwale zachęcić do włączenia w rynek pracy trzech grup, które w Rumunii należą do najsłabszych: Romów, bezrobotnych kobiet po 45 roku życia oraz młodych ludzi, którzy w wieku 18 lat opuszczają rodziny. Projekt obejmował trzy regiony geograficzne, w których najczęściej występują tego rodzaju przypadki: centralną Rumunię, Północny Zachód oraz północno-wschodnią część Rumunii. Projekt został zrealizowany we współpracy z Uniwersytetem Babe Bolyai, Fundacją Post-Prywatyzacyjną, Krajową Siecią przeciwko Ubóstwu, na rzecz Włączenia Społecznego (RENASIS), Siveco Rumunia i KARATu (partner zagraniczny).

Innowacyjny charakter projektu:

 • Opracowanie konkretnych programów integracyjnych dla grup marginalizowanych: szkolenia, staże, mentoring i programy menadżerskie;
 • Opracowanie struktur integracyjnych na potrzeby rynku pracy: warsztaty, targi, spotkania z menadżerami pragnącymi zaangażować się w działania z zakresu gospodarki społecznej;
 • Promowanie idei gospodarki społecznej poprzez utworzenie Stowarzyszenia Gospodarki Społecznej i Marki Włączenia Społecznego.
 • Utworzenie sześciu społecznych przedsiębiorstw.

Główne działania:

 • Przeprowadzenie warsztatów wytwórczych;
 • Przygotowanie kompendium na temat dobrych praktyk europejskiej gospodarki społecznej;
 • Utworzenie internetowej platformy edukacyjnej na temat gospodarki społecznej;
 • Utworzenie Stowarzyszenia Gospodarki Społecznej, które przyznawałoby wybranym przedsiębiorstwom nagrodę Marki Włączenia Społecznego „MATCA”.

Udział Koalicji KARAT w projekcie polegał na przeprowadzeniu następujących działań:

 • Przeprowadzenie pogłębionego badania na temat społecznych przedsiębiorstw w Europie;
 • Przygotowanie „Przewodnika po dobrych praktykach europejskiej gospodarki społecznej”;
 • Przeprowadzenie szkoleń na temat gospodarki społecznej – bezpośrednio w Rumunii oraz poprzez platformę e-learningową;
 • Podzielenie się z rumuńskim partnerem polskim doświadczeniami na temat rozwoju gospodarki społecznej;
 • Skontaktowanie rumuńskiego partnera z polskimi ekspertami;
 • Udział w przygotowywaniu newslettera na temat gospodarki społecznej.

Przewodnik po dobrych praktykach europejskiej gospodarki społecznej

Jednym z najważniejszych rezultatów projektu był „Przewodnik po dobrych praktykach europejskiej gospodarki społecznej” opracowany przez KARAT.

Przewodnik prezentuje 20 przykładów inicjatyw z zakresu gospodarki społecznej, pochodzących z różnych krajów europejskich. Opisy podanych tu przykładów obejmują faktyczny przegląd każdej inicjatywy, w tym informacje kontekstowe i cele, grupę docelową, strukturę i działania. Ponadto są tam informacje na temat partnerów inicjatywy oraz wykorzystywanych narzędzi promocyjnych. Każdy opis jest uzupełniony refleksjami na temat wyników i wyzwań, a także doświadczeń, jakie zdobyły omawiane przedsiębiorstwa. W osobnym rozdziale, „Wskazówki, jak osiągnąć sukces”, zebrano wnioski wynikające z działalności omawianych inicjatyw. Przewodnik to połączenie doświadczeń praktycznych przedsiębiorców społecznych oraz osób, posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i wspieraniu firm społecznych i komercyjnych. Dzięki takiemu połączeniu publikacja jest kompleksowa i pożyteczna dla różnych grup czytelników zainteresowanych różnymi aspektami gospodarki społecznej.

Pobierz: „Good pracitices guide on social economy in Europe”