Międzynarodowy Zarząd

Międzynarodowy zarząd Koalicji KARAT jest ciałem decyzyjnym Koalicji w okresach pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego.

Składa się z 7 przedstawicielek organizacji członkowskich, które sprawują swoją funkcję członkini zarządu woluntarystycznie. Zarząd jest wybierany przez organizacje członkowskie koalicji na okres 3 lat, przy czym co 1,5 roku następuje wymiana połowy składu zarządu. Dyrektorka KARATu jest stałym członkiem międzynarodowego zarządu. Zarząd wspólnie z sekretariatem opracowuje program oraz wizję Koalicji KARAT.

 

 Valentina Bodrug – Lungu, Gender – Center, Mołdawia

Dyrektorka organizacji Gender-Center, profesorka nadzwyczajna na wydziale psychologii i pedagogiki Państwowego Uniwersytetu Mołdawii. Krajowa ekspertka i trenerka w dziedzinie równości płci oraz przemocy domowej. Autorka ponad 60 artykułów i przewodników na temat równości płci, rodziny, edukacji genderowej oraz przemocy ze względu na płeć. Brała udział w pracach nad ustawą o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz ustawą o zapobieganiu i eliminacji przemocy domowej w Mołdawii. Współautorka raportu alternatywnego na 36 sesję CEDAW (2006), a także członkini rządowej komisji ds. równości plci. Valentina zasiadała w międzynarodowym zarządzie KARATu w latach 2008 – 2010.

Evgenia Ivanova, Center for Gender Initiatives “Adliga: Women for Full Citizenship”, Białoruś

Koordynatorka oraz wykładowczyni w Centre for Gender Studies na European Humanities University. Ekspertka w dziedzinie politycznej teorii feminizmu, praw kobiet oraz genderowych aspektów prawa. Posiada tytuł magistra na wydziale socjologii prawa oraz kulturoznawstwa, a także licencjat z prawa. Obecnie uczestniczy w programie dla doktorantów na wydziale polityki i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Od 2007 roku reprezentuje KARAT na międzynarodowych spotkaniach i konferencjach dotyczących praw kobiet.

 

 

Liliya N. Khamzayeva, NGO “Istiqbolli Avlod”, Uzbekistan

liliya2Liliya Khamzayeva od ponad 10 lat jest zaangażowana w działania NGO “Istiqbolli Avlod” (“Future Generation”) na rzecz zwalczania procederu handlu ludźmi w Uzbekistanie. W latach 2009-2012 koordynowała na poziomie krajowym działania związane z promocją wśród przedstawicieli władz oraz organizacji kobiecych Dodatkowego Protokołu do Konwencji CEDAW. Ukończyła szereg międzynarodowych kursów oraz staży w obszarach handlu ludźmi, migracji i integracji oraz praw człowieka.  Była jedną z osób koordynujących międzynarodowy program edukacji z zakresu praw człowieka organizowany przez Equitas na Ukrainie.  Od lat bierze aktywny udział w wydarzeniach oragnizowanych przez KARAT.

 

Jivka Marinova, Gender Education, Research and Technologies Foundation (GERT), Bułgaria

Jivka Marinova posiada stopień magistra z informatyki i przez 15 lat pracowała w dziedzinie analiz informatycznych i komunikacji. Od 1998 roku aktywnie działa w sektorze organizacji pozarządowych. Jest założycielką i dyrektorką organizacji Gender Education, Research and Technologies foundation (GERT). Aktywnie działa na rzecz uwłasnowolnienia kobiet poprzez umożliwienie im dostępu do nowych technologii informatycznych. Brała udział w wielu spotkaniach i konferencjach ONZ dotyczących praw kobiet, między innymi  w  ICPD+5, Pekin+5 and Pekin+10, the World March of Women itp. Jivka współpracuje z KARATem od 2000 roku i dwukrotnie zasiadała w międzynarodowym zarządzie Koalicji (od 2004 do 2008).

 

Sanja Popović Pantić, Association of Business Women, Serbia

saja_popovic_panticSanja Popovic-Pantic od 13 lat przewodzi Stowarzyszeniu Kobiet Biznesu w Serbii, które skupia 260 członkiń, kobiet prowadzących własne firmy. Sanja posiada doktorat z przedsiębiorczości kobiet i pracuje jako badaczka w „The Science and Technology Policy Research Center” przy instytucie “Mihajlo Pupin” w Serbii. Jest uznaną krajową konsultantką w dziedzinie przedsiębiorczości kobiet specjalizującą się w temacie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.  Autorka książek opartych na badaniach dotyczących kobiet w biznesie. International Alliance for Women (TIAW)  docenił działalność Sanji nominując ją w 2012 roku do nagrody TIAW World of Difference 100 Award. Jest również laureatką nagrody „Planet Business” przyznawanej przez magazyn Ekonometar za wyjątkowy wkład w rozwój przedsiębiorczości.

 

Sanja Sarnavka, B.a.B.e. (Be Active, Be Emancipated), Chorwacja

Sanja Sarnavka przez ostatnie 12 lat koordynowała oraz przewodziła działaniom podejmowanym przez chorwacką organizację na rzecz praw kobiet – B.a.B.e (Be active. Be emancipated). Jest ekspertką w dziedzinie rzecznictwa oraz mediów w kontekście praw kobiet. Sanja jest członkinią Międzynarodowej rady doradczej sieci Human Rights House w Zagrzebiu oraz Rady cywilnego nadzoru nad służbami wywiadowczymi i bezpieczeństwa  w Chorwacji. W 2012 roku otrzymała nagrodę Grand Prix w kategorii Mówca Roku przyznawaną przez Chorwackie stowarzyszenie public relations   Sanja jest członkinią wielu międzynarodowych organizacji oraz sieci takich jak East West Women, Astra, Karat, WIDE, WAVE, itp.

Iatamze Verulashvili, Women’s Center, Gruzja

Iatamze jest założycielką oraz dyrektorką Centrum Kobiet w Gruzji. Koordynuje prace sieci organizacji z Europy środkowej i wschodniej działających na rzecz praw i zdrowia reprodukcyjnego kobiet, a także prace grupy ekspertów ds. przemocy seksualnej w Południowej Afryce.  Iatamze jest krajową ekspertką i trenerką w dziedzinie praw kobiet, szczególne ich praw seksualnych i reprodukcyjnych. Aktywnie zaangażowana w działania na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu politycznym, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz zapobiegania HIV/AIDS wśród młodzieży.  Stworzyła programy edukacyjne dotyczące ochrony praw kobiet. Autorka licznych publikacji na temat praw kobiet.