Segregacja pozioma na rynku pracy

Segregacja pozioma ze względu na płeć  – na sektory i zawody sfeminizowane i zmaskulinizowane -wpływa negatywnie na sytuację kobiet na rynku pracy, szczególnie w sferze wynagrodzeń. Kobiety wyraźnie dominują w zawodach związanych z usługami, sprzedażą, edukacją, pomocą społeczną, opieką zdrowotną i obsługą administracyjną. Mężczyźni przeważają w zawodach związanych z budownictwem, przemysłem, telekomunikacją i informacją, obsługą maszyn i urządzeń oraz transportem.

Przeciętne wynagrodzenie kobiet jest niższe niż mężczyzn w przypadku niemal wszystkich zawodów  i sektorów gospodarki.  Największa, ponad 30%  różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn występuje w zawodach wielkiej grupy  Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, gdzie kobiety stanowią niecałe 12% pracowników. Zawody silnie sfeminizowane są jednocześnie najniżej płatne  np.  fryzjerki,  kosmetyczki, kelnerki, pracownice przy produkcji odzieży,  dietetyczki, techniczki medyczne i farmaceutyczne.  Zarobki kobiet w najbardziej sfeminizowanych sektorach  –  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz Edukacja, gdzie dominują osoby z wykształceniem wyższym,  są na poziomie zaledwie średniej pensji krajowej. Mimo, że w zawodach zmaskulinizowanych występują często znaczące dysproporcje płacowe między kobietami i mężczyznami to i tak zarobki kobiet są tu wyższe niż w zawodach sfeminizowanych.

W 2015 roku najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w dwóch silnie zmaskulinizowanych grupach  Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  (15,1 tys. miejsc)  oraz  Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  (11,2 tys. miejsc).  W przypadku sektorów gospodarki, najwięcej wolnych miejsc pracy wystąpiło w  zmaskulinizowanym sektorze Przetwórstwo przemysłowe, a najmniej w sektorach sfeminizowanych  – Pozostała  działalność usługowa ,  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  oraz Edukacja.

Z perspektywy  niezależności ekonomicznej  oraz dostępności pracy wydaje się zasadne, aby dziewczęta wybierały w szkołach zawodowych profile kierunki kształcenia związane z mechaniką i obsługą maszyn, a unikały  sprzedaży i usług osobistych jako zawodów jednych  z najniżej płatnych oraz o dużej liczbie bezrobotnych.  Jest to szczególnie ważne, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że wybór zasadniczej szkoły zawodowej przez dziewczęta jest bardzo  często związany z przymusem ekonomicznym (konieczność podjęcia pracy jak najszybciej po ukończeniu gimnazjum).

Więcej na temat problemu segregacji poziomej znajdziesz w analizie: Segregacja pozioma kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przedstawienie zjawiska na podstawie danych statystycznych oraz badań Koalicji Karat (2017)