Dostęp dziewcząt do zawodów

Podstawą do wypracowania strategii rzeczniczej były przeprowadzone przez nas  badania dotyczące szkolnictwa zawodowego i rynku pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz analiza danych statystycznych dotyczących rynku pracy i różnicy płacowej między zarobkami kobiet i mężczyzn z tym wykształceniem (raporty „Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zawodowym”, „Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym”)

W prowadzonych przez nas działaniach na rzecz realizacji przez rząd międzynarodowych zobowiązań dotyczących likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć i niski status edukacyjno-ekonomiczny powoływałyśmy się na Konwencję CEDAW. Zgodnie z konwencją rządy powinny podjąć działania likwidujące dyskryminację kobiet w dziedzinie zatrudnienia i zapewnienia takich samych praw do zatrudnienia, wyboru zawodu, równego wynagrodzenia. Karat w partnerstwie z ekspertkami ze związków zawodowych, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i rynku pracy wypracował rekomendacje dotyczące rozwiązań systemowych dla rządu. Głównymi adresatami rekomendacji były: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Państwowa Inspekcja Pracy.

Zobacz Rekomendacje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zobacz Rekomendacje dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zobacz Rekomendacja dla Państwowej Inspekcji Pracy

Obecne działania rzecznicze prowadzone są głównie poprzez  współpracę ze związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego (ZRP), Związkiem Rzemiosła Polskiego (ZRP) i Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych (OPZZ). Współpraca dotyczy wprowadzenia żeńskich końcówek zawodów i wystosowania listów do odpowiednich Ministerstw z propozycjami oficjalnych zmian nazw zawodów (list do Ministerstwa Edukacji Narodowej, list do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Nazwy zawodów w żeńskiej formie przyczyniłyby się do przełamywania barier w dostępie dziewcząt do nietradycyjnych dla nich kierunków kształcenia zawodowego a w konsekwencji do wyrównywania ich szans w edukacji i na rynku pracy. Przedstawiciele wyżej wymienionych związków pełnią znaczące funkcje w Radzie Dialogu Społecznego (powołanej przez prezydenta w październiku 2015 na miejsce Komisji Trójstronnej), więc nasze propozycje mogą również zaistnieć  na Radzie i trafić do decydentów rządowych.

Zobacz Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zobacz Odpowiedź Ministerstwa Edukacji

Przeczytaj Komentarz Koalicji Karat