Dysproporcje płacowe ze względu na płeć

Analiza danych statystycznych dotyczących rynku pracy, różnicy płacowej oraz opinie kobiet badanych w 2015 r. 

Stosunkowo największą dysproporcję miedzy zarobkami kobiet i mężczyzn obserwuje się w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i różnica ta wynosi przeszło 30%. Analiza danych statystycznych rynku pracy biorąca pod uwagę aktywność zawodową kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym (według wieku, sektora gospodarczego i formy zatrudnienia) w porównaniu z mężczyznami oraz  grupami o innym poziomie wykształcenia  a także analiza dysproporcji płacowych miedzy mężczyznami a kobietami stara się oszacować nierówności ze względu na płeć.

Na przestrzeni lat 2010-2015 nastąpiła poprawa zatrudnienia kobiet na rynku pracy ale nie dotyczy ona kobiet w wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wskaźniki zatrudnienia dla ogółu kobiet zwiększyły się o 2 pkt. procentowe podczas gdy the same  wskaźniki dla kobiet z wykształceniem zawodowym zmniejszyły się o 1 pkt. procentowy. Jeżeli chodzi o strukturę pracujących według płci i poziomu wykształcenia, wśród ogółu osób pracujących kobiety stanowią 45% a mężczyźni 55%, to wśród pracujących z wykształceniem zawodowym kobiety tylko 31,4% a mężczyźni 68,6%. Wśród pracujących kobiet dominują  te z wykształceniem wyższym 41,5% (kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym -18%), natomiast wśród pracujących mężczyzn  dominują ci z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 32,2% (mężczyźni z wyższym wykształceniem – 26%).

Kobiety dominują w gronie osób pracujących i mających wykształcenie wyższe (kobiety 56,6% i mężczyźni -43,4%).

Wyższy poziom wykształcenia kobiet wśród pracujących nie przekłada się na ich wyższe zarobki. Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni niezależnie od wykształcenia, sektora gospodarki, branży. Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie ma wpływ zarówno na to jakie zawody wybierają kobiety, a jakie mężczyźni. Uwarunkowania kulturowe powodują, że zawody postrzegane jako tzw. męskie są z zasady wynagradzane wyżej niż zawody postrzegane jako zawody tzw. kobiece.

Wobec widocznych różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym zasadne jest promowanie kampanii na rzecz przełamywania stereotypów dotyczących podziału na zawody tzw. męskie i kobiece i zachęcanie dziewczyn do wybierania kształcenia w zawodach lepiej płatnych.

Więcej na ten temat znajdziesz w raporcie Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym (2015)