Projekt “Wsparcie działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn na Białorusi” był realizowany od 1 lutego 2014 do 30 czerwca 2014 roku. Długoterminowym celem projektu było wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi dzięki wprowadzeniu rozwiązań prawnych gwarantujących lepszą ochronę praw człowieka, a także wzmocnienie potencjału kobiecych organizacji pozarządowych w tym kraju, aby mogły efektywnie walczyć na rzecz przyjęcia międzynarodowych standardów z zakresu praw człowieka na Białorusi.

Szczegółowe cele projektu:

  • Opracowanie efektywnego projektu ustawy o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn dzięki wymianie doświadczeń z ekspertkami z Polski i Chorwacji.
  • Opracowanie strategii lobbingu na rzecz przyjęcia ustawy równościowej na Białorusi w oparciu między innymi o polskie i chorwackie doświadczenia w tym zakresie.
  • Wzmocnienie i mobilizacja obrończyń praw kobiet na Białorusi w wyniku udzielenia im międzynarodowego wsparcia merytorycznego dla ich pracy na rzecz efektywnej ustawy o równości kobiet i mężczyzn.

Partnerzy:

Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę wyrażoną przez białoruską organizację partnerską KARATu – the Public Association “Women’s Independent Democratic Movement” (PA “WIDM”), która brała aktywny udział w opracowaniu projektu ustawy.

Grupa docelowa:

Główną grupę docelową projektu stanowiły obrończynie praw kobiet z Białorusi skupione w nieformalnej sieci na rzecz praw człowieka kobiet (Women’s Human Rights Network) koordynowanej przez pozarządową organizację Public Association “Women’s Independent Democratic Movement” (PA “WIDM”). Projekt bezpośrednio dotyczył 8 członkiń sieci, które były zaangażowane w prace nad projektem białoruskiej ustawy o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn.

Działania w ramach projektu:

W  dniach 28-29 kwietnia 2014 odbyło się w Warszawie spotkanie strategiczne ośmiu obrończyń praw kobiet z Białorusi z ekspertkami z zakresu praw kobiet z Chorwacji, Niemiec i Polski.

Spotkanie dotyczyło białoruskiego projektu ustawy o równości kobiet i mężczyzn. Ekspertki dzieliły się doświadczeniami z własnych krajów w kwestii formułowania takiej ustawy, lobbowania na jej rzecz oraz wdrażania jej w poszczególnych obszarach życia społecznego i politycznego. Uczestniczki z Białorusi zapoznały się z zapisami chorwackiej ustawy o równości kobiet i mężczyzn oraz dowiedziały się jak poszczególne zapisy funkcjonują w praktyce. Profesor Małgorzata Fuszara opowiedziała o próbach uchwalenia ustawy równościowej w Polsce w latach 90-tych, dlaczego kolejne projekty ustawy były odrzucane przez parlamentarzystów, a także o obecnej strategii ruchu kobiecego w Polsce na rzecz osiągnięcia równouprawnienia w życiu społecznym i politycznym.  Rezultatem spotkania było wypracowanie szeregu rekomendacji odnośnie samego projektu oraz rzecznictwa, które mogą pomóc aktywistkom z Białorusi w osiągnięciu ich celu, czyli przyjęciu przez rządzących ustawy o równości kobiet i mężczyzn w tym kraju.

Zobacz agendę spotkania w języku angielskim Program_of_meeting_April 2014

Przeczytaj raport ze spotkania strategicznego w języku angielskim i rosyjskim

Więcej zdjęć ze spotkania TUTAJ

IMG_7567

IMG_7574(1)

Rezultaty projektu:

W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty:

1)      Wsparcie działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn na Białorusi dzięki wzmocnieniu potencjału białoruskich ekspertek, które pracują nad projektem ustawy równościowej.

Uczestniczki spotkania strategicznego z Białorusi wyraziły duże zadowolenie z przebiegu spotkania, a szczególnie z prezentacji zagranicznych ekspertek, dyskusji oraz końcowych rekomendacji dla ich dalszej pracy na rzecz promocji równości płci na Białorusi. Ekspertki z Chorwacji, Polski i Niemiec przekazały bardzo konkretne rady na temat koniecznych ich zdaniem poprawek do projektu tak, aby spełniał on międzynarodowe standardy i gwarantował dobrą ochronę praw kobiet. Dla białoruskich aktywistek praw kobiet niezwykle istotne okazało się również poparcie zagranicznych ekspertek dla ich prac na projektem ustawy. Komentarze i rekomendacje dotyczące białoruskiego projektu ustawy równościowej zostały zawarte w raporcie ze spotkania opracowanym przez KARAT i przesłanym wszystkim uczestniczkom spotkania strategicznego.

2) Wzmocnienie potencjału białoruskich ekspertek w kwestii lobbing na rzecz przyjęcia i wdrożenia ustawy oraz standardów równościowych na Białorusi.

Uczestniczki spotkania strategicznego z Białorusi poszerzyły znacząco swoją wiedzę na temat możliwych strategii lobbingowych. Ekspertki z Chorwacji oraz Polski dzieliły się swoimi doświadczeniami w tym obszarze podając między innymi przykłady konkretnych kampanii podejmowanych w tych krajach na rzecz przyjęcia i wdrożenia ustawy równościowej. Uczestniczki z Białorusi otrzymały konkretne rekomendacje dotyczące efektywnej strategii lobbingowej w obecnej sytuacji politycznej i społecznej na Białorusi.

3) Sporządzenie raportu ze spotkania strategicznego, który zostanie rozpowszechniony wśród rzeczniczek i rzeczników praw kobiet na Białorusi.

Raport ze spotkania strategicznego został ukończony w maju i rozesłany do uczestniczek spotkania z Białorusi. Raport zawiera obszerne fragmenty prezentacji ekspertek oraz dyskusji. Będzie on służył jako narzędzie wspierające prace nad projektem ustawy równościowej i lobbingiem. PA „WIDM” jest odpowiedzialny za rozpowszechnienie raportu wśród rzeczników i rzeczniczek praw człowieka na Białorusi.

Raport ze spotkania strategicznego jest dostępny w języku angielskim Report_strategic_meeting_2014

oraz w języku rosyjskim Отчет со стратегической встречи_2014

 

Nowy obraz (1)Projekt „Wsparcie działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn na Białorusi” jest finansowany przez Ambasadę Holandii w Warszawie.