Labour rights protection from a gender perspective in super/hypermarkets in Poland

Projekt „Prawa pracownicze kobiet w supermarketach” był wdrażany od marca 2008 do października 2009 roku, we współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Osób Pokrzywdzonych przez Sieć Supermarketów Biedronka, Fundacją Friedricha Eberta, Feminoteką, kancelariami prawnymi udzielającymi pomocy pracownikom supermarketów, których prawa zostały złamane oraz związkami zawodowymi (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ) i Niezależnym Związkiem Zawodowym Solidarność.

Celem projektu była trwała zmiana środowiska pracy w Polsce, tak aby wzmocnić ochronę Kodeksu Pracy w sferze praw pracowniczych osób zatrudnionych w sieciach hiper- i supermarketów oraz aby dać im narzędzia do egzekwowania tych praw. Ważnym aspektem genderowym tego projektu jest fakt, że aż 90 proc. wszystkich pracowników super- i hipermarketów stanowią kobiety.

Projekt został zrealizowany dzięki lobbingowi i budowaniu poparcia społecznego dla rekomendacji opracowanych przez partnerów projektu.

Główne działania:

  • Utworzenie Ciała Doradczego Akcja Strategiczna oraz zorganizowanie dwóch jego spotkań;
  • Przeprowadzenie badania socjologicznego i przygotowanie raportu na temat warunków pracy kobiet zatrudnionych w super- i hipermarketach;
  • Warsztaty dla liderek ruchów pracowniczych i związków zawodowych działających w polskich super- i hipermarketach;
  • Opublikowanie i popularyzacja dwóch raportów: „Warunki pracy i poszanowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równości płci”, analizującego przypadki łamania praw pracowniczych i identyfikującego słabe punkty prawa odnoszącego się do warunków pracy oraz pracy „Raport badawczy: sytuacja kobiet-pracowników super- i hipermarketów”, opisującej dane zebrane w czasie dyskusji fokusowych z pracownicami super- i hipermarketów.
  • Seminarium dla związków zawodowych, organizacji pozarządowych i ekspertów zajmujących się prawami pracowniczymi i prawami kobiet;
  • Okrągły stół dla właścicieli super i hipermarketów, instytucji państwowych i instytucji rynku pracy, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Publikacje w języku polskim: