Montenegro Bosnia and Herzegovina Slovenia Croatia Latvia Belarus Uzbekistan Kazakhstan Armenia Azerbaijan Georgia Lithuania Ukraine Macedonia Serbia Bulgaria Germany Albania Czech-republic Slovaka Romania Moldova Tajikistan Kyrgyz Republic Estonia Russia Russia Poland

Koalicja KARAT skupia 63 organizacje działające na rzecz praw kobiet i sprawiedliwości społecznej z 25 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej.

Działamy na poziomie krajowym i międzynarodowym na rzecz zmian w polityce rządów, a także podniesienia świadomości społeczeństw w kwestii równouprawnienia.

Najnowsze

Wiadomości Koalicji KARAT

Raport z monitorowania wdrażania konwencji CEDAW w Polsce, efekt kilkunastomiesięcznej pracy Koalicji na rzecz CEDAW, został dziś przedstawiony na konferencji prasowej. Raport powstał w ramach projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji”.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Raport. Wdrażanie zaleceń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet zawartych w Uwagach końcowych w sprawie połączonego siódmego i ósmego sprawozdania okresowego Polski”

 

Sytuacja w szkolnictwie zawodowym z perspektywy płci oraz kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy były tematami konferencji „Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Koalicja Karat 14 kwietnia b.r. w Warszawie.

agazeta6W problematykę konferencji wprowadziła zebraną publiczność prof. Danuta Duch-Krzystoszek, która opierając się na  badaniach przeprowadzonych przez Koalicję Karat w ramach projektu „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe”, wskazała na problem dyskryminacji dziewcząt w zasadniczych szkołach zawodowych (ZSZ) oraz kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym (ZZ) na rynku pracy. Omówiła dane statystyczne GUS oraz wyniki wywiadów grupowych i indywidualnych z kobietami z wykształceniem ZZ, z których wynika, że szkolnictwo zawodowe jest bardzo silnie zmaskulinizowane  (ponad 70% uczniów ZSZ stanowią chłopcy), a gimnazjaliści, którzy decydują się na naukę w szkole zawodowej kierują się stereotypami związanymi z płcią w kwestii wyboru zawodu  (ponad 80% dziewcząt wybiera zawody administracyjno-ekonomiczne, a ponad 70% z nich te związane z usługami dla ludności, gdy niemal wszyscy chłopcy uczą się w zawodach inżynieryjno-technicznych i budowlanych).

Czytaj więcej http://www.karat.org/pl/programmes/womens-human-rights/dyskryminacja-krzyzowa-plec-a-szkolnictwo-zawodowe/aktualnosci/

 

W ramach projektu „Zwalczanie dyskryminacji na terenie województwa” powstał przewodnik „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa . Standardy i dobre praktyki”, który może służyć pomocą w realizowaniu polityki równego traktowania nie tylko urzędom wojewódzkim, ale również innym zainteresowanym instytucjom.

 

6 kwietnia 2016 roku odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca projekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”. Wydarzenie otworzyła przedstawicielka  Koalicji KARAT i minister Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

Celem konferencji było przedstawienie wzajemnych doświadczeń, także w kontekście dalszej perspektywy, wynikających ze współpracy na rzecz równego traktowania ekspertek/ekspertów z Koalicji KARAT i Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz pełnomocniczek wojewody ds. równego traktowania w województwach uczestniczących w projekcie. Spotkanie było dobrą okazją do poznania standardów przeciwdziałania dyskryminacji w urzędach, w tym także podstawowych wytycznych z tym związanych, i przykładów dobrych praktyk.

Więcej na http://www.karat.org/pl/programmes/womens-human-rights/preventing-discrimination-in-the-regions-of-poland/aktualnosci/

 

Dnia 3 lutego ekspertka Kinga Lohmann oraz koordynatorka projektu Agnieszka Walko-Mazurek spotkały się z Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej panią Teresą Wargocką. Przedstawicielki Koalicji zapoznały panią Wargocką z wynikami badań przeprowadzonymi w ramach projektu oraz wypracowanymi przez grupę ekspertek i ekspertów rekomendacjami skierowanymi do MEN. Kinga Lohmann podkreśliła problem niewielkiej oferty zawodów skierowanych do dziewcząt i różnego rodzaju stereotypów, które powstrzymują dziewczęta przed wyborem zawodów postrzeganych jako męskie, na które jednak jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Przedstawiony problem nie spotkał się ze zrozumieniem ze strony pani Sekretarz Stanu, która podkreśliła, że system szkolnictwa w Polsce jest otwarty dla każdego bez względu na płeć, a ewentualne przyśpieszanie pewnych zjawisk społecznych, w tym przypadku podejmowania przez kobiety pracy w tradycyjnie męskich zawodach, nie jest zadaniem dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej w Aktualnościach projektu

 

Dnia 18 stycznia ukazał się w Gazecie Praca, dodatku Gazety Wyborczej, artykuł Bartosza Sendrowicza pt. „Szkoły zawodowe bez kobiet”. Artykuł bazuje na raportach, które powstały w ramach projektu oraz informacjach dostarczonych dziennikarzowi przez ekspertkę projektu Kingę Lohmann.

Przeczytaj artykuł „Szkoły zawodowe bez kobiet

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,19490100,szkoly-zawodowe-bez-kobiet.html

 

23_10KPRM2W dniach 22-23 października 2015 roku Stowarzyszenie Koalicja KARAT oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – partner projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” gościli w Warszawie cztery regionalne Pełnomocniczki Wojewodów ds. Równego Traktowania, z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego. Wizyta studyjna kończyła stałe konsultacje dla Pełnomocniczek/ów Wojewodów ds. Równego Traktowania prowadzone przez zespół ekspercki Koalicji Karat i PTPA w okresie listopad 2014 – październik 2015, a jej celem były wymiana doświadczeń z pracy na rzecz polityki antydyskryminacyjnej i działań prowadzonych w poszczególnych urzędach wojewódzkich w ramach projektu, oraz podzielenie się informacjami na temat osiągnięć, wyzwań i dalszych planów Pełnomocniczek.

Przeczytaj co ważnego zrobiono w ramach rocznych konsultacji na http://www.karat.org/pl/programmes/womens-human-rights/preventing-discrimination-in-the-regions-of-poland/aktualnosci/

 

02218 czerwca b.r. odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone realizacji przez Polskę zaleceń Komitetu CEDAW dotyczących zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej kobiet w Polsce. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji na temat realizacji zaleceń ze strony przedstawicielek i przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koalicję Karat, Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji” finansowanego z Funduszy EOG.

Relacja video ze spotkania dostępna jest w Aktualnościach

Szczegółowy raport ze spotkania Raport_Okrągły Stół_sytuacja ekonomiczna

 

2 czerwca b.r odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu CEDAW dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji reprezentantek i reprezentantów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zamierzeń i planów związanych z realizacją zaleceń. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koalicję Karat, Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, w ramach projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji” finansowanego z Funduszy EOG.

Relacja video ze spotkania dostępna jest w Aktualnościach

Szczegółowy raport ze spotkania Sprawozdanie_okragly_stol_przemoc

 

W zakładce Polska wobec zaleceń CEDAW  są już dostępne odpowiedzi części ministerstw i instytucji na listy i ankiety dotyczące realizacji Zaleceń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Zalecenia te zawarte są w Uwagach Końcowych, które Komitet CEDAW skierował do Polski w listopadzie 2014 po rozpatrzeniu, podczas swojej 59. Sesji, sprawozdania okresowego polskiego rządu. Kolejne sprawozdanie okresowe Polska powinna przedłożyć Komitetowi w listopadzie 2018 roku.

 

okragly-stol-23.04.201523 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w sprawie zdrowia kobiet i dziewcząt. Uczestnicy wysłuchali wypowiedzi przedstawicielek Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia na temat wdrażania przez te instytucje zaleceń Komitetu w obszarze między innymi dostępu kobiet do legalnej aborcji, antykoncepcji, opieki lekarskiej wrażliwej na kwestię płci,  badań prenatalnych i mammograficznych. Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji przedstawiła stanowisko MEN w sprawie edukacji seksualnej w szkołach realizowanej w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W spotkaniu udział wzięła Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania oraz przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

Przeczytaj sprawozdanie z obrad „okrągłego stołu” Sprawozdanie_okragly stol_zdrowie

Relacja video ze spotkania dostępna w Akutalnościach

 

Są już dostępne tłumaczenia na język polski raportu alternatywnego przedłożonego Komitetowi CEDAW oraz  uwag końcowych Komitetu skierowanych do władz Polski po zapoznaniu się Komitetu z okresowym raportem rządu z wdrażania konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Raport alternatywny z wdrażania konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), Polska, 2014

Uwagi Końcowe Komitetu CEDAW